5
Mar

Zmiany w prawie bankowym.

Dnia 25 lutego 2021 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Prawo bankowe. Celem nowelizacji jest dokonanie niezbędnych zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych, tzw. CRD V/CRR II.

Wprowadzone nowelizacją zmiany nakierowane są na uzupełnienie programu reform o rozwiązania wypracowane przez podmioty odpowiedzialne za ustanawianie ogólnoświatowych standardów, tj. Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego i Radę Stabilności Finansowej.

Zmiany dotyczą między innymi regulacji dotyczących wskaźnika stabilnego finansowania netto (NSFR), wymogów w zakresie całkowitej zdolności do pokrycia strat (TLAC) oraz wiążącego wskaźnika dźwigni.