2
Wrz

Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych

Dnia 30 sierpnia 2019 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu Spółek Handlowych dotyczącą funkcjonowania spółki akcyjnej oraz komandytowo – akcyjnej.

Nowelizacja nakłada na ww. spółki obowiązek prowadzenia stron internetowych i publikowania na nich wymaganych przez prawo lub statut ogłoszeń oraz informacji.

W odniesieniu do spółki akcyjnej wprowadzona zostaje zasada dematerializacji akcji. W przypadku spółek niepublicznych nowe przepisy nakładają na spółki obowiązek utworzenia rejestru akcjonariuszy. Rejestr taki prowadzony będzie w formie elektronicznej przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, każda spółka musi więc zawrzeć umowę z takim podmiotem. Rejestr będzie jawny dla spółki oraz wszystkich akcjonariuszy.