8
Maj

Zmiany w hipotekach przymusowych

Dnia 13 kwietnia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę dokonującą zmian w zakresie zabezpieczenia roszczeń, w szczególności poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika.

Zmiana ma na celu dostosowanie regulacji prawnych do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał obowiązujące dotąd przepisy na niezgodne z Konstytucją. Powodem takiego rozstrzygnięcia był brak dostatecznej ochrony interesów wierzyciela. Obecnie ochrona ta ulegnie wzmocnieniu, albowiem wierzyciel będzie mieć możliwość żądania zmiany podstawy wpisu hipoteki po prawomocnym zakończeniu postępowania, w którym udzielono zabezpieczenia.

Ustawa wejdzie w życie po jej podpisaniu przez Prezydenta.