1
Sie

Zmiana w Kodeksie cywilnym dotycząca szkód na osobie.

Dnia 24 czerwca 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny. Na mocy tej nowelizacji do Kodeksu dodany został przepis art. 4462, zgodnie z którym w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny
poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za
doznaną krzywdę.

Regulacja ta znacząco rozszerza więc zakres odpowiedzialności cywilnej sprawców szkód na osobie, w tym w szczególności sprawców wypadków komunikacyjnych. Zgodnie z nowym przepisem zadośćuczynienie należne jest już nie tylko samemu poszkodowanemu, ale także członkom jego rodzinny, których bezpośrednio dotyka sytuacja zdrowotna poszkodowanego.