20
Lis

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie limitu podstawy składek ZUS.

Dnia 14 listopada 2018 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie prowadzonej pod sygnaturą Kp 1/18 wydał wyrok orzekający niezgodność z Konstytucją zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którymi zniesiony miał zostać limit podstawy składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracowników, wynoszący 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Sprawa zainicjowana została wnioskiem Prezydenta RP, który zarzucił ustawie naruszenie art. 2 (zasada państwa prawa) oraz art. 7 (zasada legalizmu) Konstytucji.

Trybunał niejednomyślnie, przy trzech zdaniach odrębnych uznał, iż doszło do naruszenia Konstytucji, jednak tylko w zakresie art. 7, z przyczyny nieprawidłowości w procedowaniu ustawy na etapie głosowania w Senacie.

Skutkiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego uchwalona zmiana nie wejdzie w życie. Nie wyłącza to jednak ponownego uchwalenia takiej samej zmiany w przyszłości, tym razem przy poszanowaniu reguł ścieżki legislacyjnej.