1
Sie

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zwrotu nieruchomości przejętej pod drogi publiczne

Dnia 30 czerwca 2021 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie prowadzonej pod sygnaturą SK 37/19 stwierdził, iż niezgodne z Konstytucją są przepisy tzw. specustawy drogowej, czyli ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych rozumiane w ten sposób, że wyłączone jest odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, które stały się zbędne na cele określone przy wywłaszczeniu.

Wyżej wymieniona ustawa reguluje tryb nabywania nieruchomości pod drogi i w tym zakresie odsyła do ustawy o gospodarce nieruchomościami, jednak nie zawiera regulacji dotyczących zwrotu nieruchomości.

W konsekwencji ww. wyroku możliwe będzie żądanie zwrotu nieruchomości przejętych pod drogi publiczne na takich samych zasadach, jak w przypadku standardowego wywłaszczenia.