2
Wrz

Ważna uchwała SN dotycząca roszczeń z ubezpieczenia OC

Dnia 2 września 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął na wniosek Rzecznika Finansowego uchwałę, zgodnie z którą poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania (sygnatura akt III CZP 99/18).

Uchwała ta ma niebagatelne znaczenie dla każdego, kto dochodząc spornych roszczeń przeciwko ubezpieczycielowi posiłkował się na etapie przedsądowym opiniami rzeczoznawców, w tym dla podmiotów profesjonalnych działających na rynku ubezpieczeniowym.

Uchwała ta może także wyznaczyć drogę wykładni przepisów w sprawach innych niż ubezpieczeniowe, otwierając drzwi do uwzględniania przez sądy żądań zwrotu kosztów pozasądowych opinii biegłych sporządzonych na zlecenie stron, co ocenić należy pozytywnie.