20
Maj

Warsztaty prawne dla Europejskiego Forum Studentów AEGEE

W środę 20.05.2009 w gmachu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu obyły się warsztaty prawne „Tajemnice Umowy”.
Warsztaty zorganizowane zostały przez Kancelarię Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy specjalnie dla członków Europejskiego Forum Studentów AEGEE. Tematyka warsztatów poruszała zagadnienia z zakres:
Prawidłowej reprezentacji stron umowy.
Prawidłowej reprezentacji spółek prawa handlowego, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
Reprezentowania strony przez pełnomocnika. Formy i treści pełnomocnictwa.
Skutków braku prawidłowej reprezentacji stron umowy i prawnych możliwości usunięcia skutków uchybień odnośnie reprezentacji.
Zasad swobody zawierania umów.
Podstawowych rodzajów umów.
Form umowy.
Wymaganych i pożądanych elementów umowy.
Dokonania wyboru sądu właściwego dla rozstrzygania sporów powstałych na tle realizacji umowy.
Międzynarodowych aspektów umów.
Uczestnicy warsztatu – studenci różnych kierunków, otrzymali certyfikaty świadczące o odbytym spotkaniu.