2
Sty

Ustawa o wsparciu morskich farm wiatrowych.

Dnia 17 grudnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Celem ustawy jest realizacja zobowiązań Polski wynikających z prawa Unii Europejskiej, albowiem zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Rzeczpospolita Polska zobowiązana jest do utrzymania po 2020 r. obowiązkowego udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto na poziomie nie niższym niż 15 %.

Przyjęty w ustawie model wsparcia opiera się na koncepcji dwustronnego kontraktu różnicowego (ang. contract for difference, CfD), która jest z powodzeniem stosowana w przypadku obecnie funkcjonującego systemu wparcia dla OZE. Wytwórcy energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, którzy zostaną dopuszczeni do systemu wsparcia, uzyskają prawo do pokrycia tzw. ujemnego salda – w praktyce oznacza to pokrycie różnicy pomiędzy rynkową ceną energii, a ceną umożliwiającą wytwórcom pokrycie kosztów wytwarzania energii elektrycznej na morzu.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, ustawa ma stanowić istotny czynnik wspomagający wykorzystanie potencjału wynikającego z położenia Polski nad Morzem Bałtyckim w celu rozwoju bez emisyjnych źródeł energii.