5
Mar

UOKiK nakłada kary za tzw. zatory płatnicze.

W lutym 2021 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie pierwsze decyzje w przedmiocie nałożenia kar finansowych na przedsiębiorców, którzy nie regulują w terminie zobowiązań na rzecz kontrahentów. Kary zostały nałożone na dwie spółki działające w sektorze TSL i wynoszą łącznie prawie 500.000 PLN.

Podstawę prawną do nałożenia kar stanowią przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Nakładając kary Prezes UOKiK wskazał, że walka zatorami płatniczymi to zadanie szczególnie ważne w czasie pandemii, kiedy terminowe otrzymanie płatności może decydować o „być albo nie być” wielu przedsiębiorców. W 2020, czyli pierwszym roku obowiązywania przepisów, wszczętych zostało 100 postępowań dotyczących największych dłużników.

Prezes UOKiK zasygnalizował również potrzebę doprecyzowania przepisów ustawy, które obecnie pozwalają przedsiębiorcom zalegającym z płatnościami unikać kar.