5
Wrz

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego w sprawie roszczeń właściciela gruntu.

Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 sierpnia 2021 r. sygnatura III CZP 79/19 roszczenie właściciela gruntu wynikające z przepisu art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego nie ulega przedawnieniu. Przepis art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego stanowi, iż właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem. Sąd Najwyższy potwierdził w ten sposób swoje dotychczasowe stanowisko, zakwestionowane przez Prokuratora Generalnego we wniosku o podjęcie uchwały. Stanowisko Sądu Najwyższego oznacza, że pod względem wyłączenia przedawnienia roszczenie właściciela nieruchomości o jej wykup jest zrównane z roszczeniem o zaniechanie naruszeń i usunięcie bezprawnie poczynionych nakładów.