13
Sie

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca wekslowego zabezpieczenia wierzytelności

Dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie o sygnaturze III CZP 72/19 Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą ​Porozumienie wekslowe, w którym wskazano, że wierzyciel może opatrzyć weksel gwarancyjny in blanco datą płatności według swego uznania, nie upoważnia do uzupełnienie weksla datą płatności przypadającą po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego.

Uchwała ma doniosłe znaczenie przede wszystkim dla instytucji finansowych, które korzystają z zabezpieczeń w postaci weksli in blanco w zakresie udzielanych kredytów, pożyczek, leasingu czy innych form finansowania. Zgodnie z jej treścią wystawienie przez dłużnika weksla nie zawierającego daty płatności nie pozbawia go ochrony wynikającej z przedawnienia roszczeń instytucji finansowej wynikających z zawartej umowy. Dłużnik będąc pozwanym o zapłatę może bronić się takim zarzutem przedawnienia niezależnie od treści weksla uzupełnionego przez wierzyciela.