29
Sie

Sukces Kancelarii przed Trybunałem w Strasburgu.

W lipcu 2019 r. Kancelaria Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy z sukcesem zakończyła prowadzone postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

W imieniu Klienta Kancelarii złożyliśmy skargę dotyczącą naruszenia jego praw na skutek przewlekłości postępowań administracyjnych i sądowo – administracyjnych, których stroną był Klient.

Po rozpoznaniu skargi Trybunał zadecydował o zaproponowaniu rządowi Rzeczpospolitej Polskiej ugody obejmującej zapłatę na rzecz Klienta satysfakcjonującego go odszkodowania, która to ugoda została przyjęta.