3
Lip

Start Bazy Danych o Odpadach.

Na stronach Ministerstwa Ochrony Środowiska jest już aktywny pierwszy moduł Bazy Danych o Odpadach, której funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Moduł ten obejmuje rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z gospodarowaniem odpadami. Rejestr prowadzony jest przez marszałków województw. Do dnia 24 lipca 2018 r. każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru zobowiązany jest złożyć wniosek, chyba że wpisywany jest do rejestru z urzędu.

Wniosek do rejestru zobowiązani są złożyć przede wszystkim przedsiębiorcy, do których zastosowanie znajduje ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, a także transportujący odpady, jak również prowadzący recykling pojazdów, zużytego sprzętu akumulatorów oraz baterii.

W przyszłości Baza ma obejmować szereg informacji dotyczących całości gospodarki odpadami w kraju.