10
Sie

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

Dnia 20 lipca 2018 r. Sejm przyjął ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Zgodnie z brzmieniem ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. istniejące obecnie prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych domami jednorodzinnymi lub budynkami jednorodzinnymi, w których co najmniej połowę lokali stanowią lokale mieszkalne, a także gruntów zabudowanych budynkami gospodarczymi i garażami służącymi korzystaniu z budynków mieszkalnych przekształci się z mocy prawa we własność.

Przekształcenie nie następuje nieodpłatnie, ale za opłatą ponoszoną przez nowego właściciela na rzecz dotychczasowego. Wysokość opłaty równa jest wysokości opłaty rocznej, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia i wnoszona jest przez 20 lat od dnia przekształcenia.

W praktyce więc ustawa jest bardzo korzystna dla użytkowników wieczystych, albowiem w miejsce opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ponosić będą taką samą opłatą za przekształcenie, a więc ciężar finansowy dla nich nie wzrośnie. Jednocześnie opłata będzie ponoszona jedynie przez 20 lat, a więc najczęściej przez okres dużo krótszy, niż czas pozostały do końca zniesionego użytkowania wieczystego.