25
Lut

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych przygotowało projekt całkowicie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Projekt ten dnia 24 stycznia 2019 r. skierowany został do uzgodnień i konsultacji.

Projekt zawiera szereg rozwiązań, które mogą pozytywnie wpłynąć na rynek zamówień publicznych. Należą do nich przykładowo odrębna uproszczona procedura składania zamówień o wartości poniżej tzw. progów unijnych, możliwość negocjowania treści oferty pomiędzy zamawiającym a wykonawcą czy ustanowienie jednego sądu właściwego do rozpoznawania skarg od wyroków Krajowej Izby Odwoławczej.

Projekt wprowadza także procedurę postępowania koncyliacyjnego w przypadku sporów powstałych w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego o dużej wartości.