Zamówienia publiczne i pomoc publiczna

  • Doradztwo na rzecz zamawiających w zakresie przygotowania i przeprowadzania procedur udzielania zamówień publicznych, ocena dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ pod kątem stopnia realizacji oczekiwań zamawiającego oraz zgodności z prawem zamówień publicznych,
  • doradztwo na rzecz wykonawców w zakresie sporządzania oferty, analiza zgodności oferty z SIWZ i prawem zamówień publicznych, w tym doradztwo w zakresie zwalczania niekorzystnych zapisów SIWZ,
  • przygotowanie, odwołań i skarg  oraz reprezentowanie stron w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami,
  • sporządzanie odpowiedzi na środki odwoławcze składane przez wykonawców,
  • doradztwo w sprawie wykonania, zmian, rozwiązania itp. umów z zakresu zamówień publicznych,
  • doradztwo w sprawie pomocy publicznej, w tym funduszy europejskich i pomocy de minimis, reprezentacja przed sądami administracyjnymi w sprawach związanych z pomocą publiczną.