Ochrona konkurencji i konsumentów

  • Reprezentowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sądami w sprawach koncentracji przedsiębiorstw (w tym nabywaniem i łączeniem spółek), praktyk ograniczających konkurencję (takich jak zmowy cenowe i podziały rynku) oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (jak stosowanie wprowadzającej w błąd reklamy),
  • doradztwo oraz reprezentowanie w sprawach o naruszenie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym dotyczących opłat półkowych, nieuczciwej reklamy i naruszeń renomy przedsiębiorstwa w Internecie,
  • przygotowywanie i negocjowanie umów zawierających klauzule zakazu konkurencji (np. umowy sprzedaży udziałów, umowy menedżerskie) oraz reprezentowanie w sprawach spornych przed sądami,
  • doradztwo związane z formułowaniem ogólnych warunków umów w obrocie konsumenckim i reprezentowanie w sprawach dotyczących klauzul niedozwolonych.