Obsługa korporacyjna i compliance

 • Doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej spółki i tworzenie mechanizmów prawnych na wypadek konfliktu pomiędzy wspólnikami,
 • opracowywanie umów spółek,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie compliance, w tym przeprowadzanie audytów prawych przedsiębiorstw pod kątem zgodności ich funkcjonowania z wszelkimi obowiązującymi regulacjami prawnymi i pomoc w dostosowaniu przedsiębiorstw do tych regulacji,
 • przygotowanie koncepcji zabezpieczenia prawidłowej realizacji transakcji, z uwzględnieniem wszelkich instrumentów prawnych, m.in. rachunków typu escrow, gwarancji bankowych, weksli, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawów i hipotek, poręczeń itp.,
 • opracowywanie aktów wewnątrz korporacyjnych (uchwały, protokoły, etc.),
 • opracowywanie projektów dokumentów związanych ze zmianami organizacyjnymi,
  w szczególności zmianami umów spółek, zmianami wysokości kapitału zakładowego,
  umarzaniem udziałów i/lub akcji, zmianami w składzie wspólników (akcjonariuszy) itp.,
 • opracowywanie regulaminów organów spółek, w szczególności regulaminów zarządu i rady nadzorczej,
 • przygotowywanie dokumentów rejestrowych i występowanie przed sądem rejestrowym,
 • uzyskanie niezbędnych decyzji i zaświadczeń związanych z rozpoczęciem działalności operacyjnej,
 • przygotowywanie optymalnej koncepcji i przeprowadzanie procesów przekształceń i łączenia spółek i przygotowanie projektów niezbędnych dokumentów (m.in. projekty uchwał, plany połączenia lub przekształcenia),
 • przeprowadzanie postępowania likwidacyjnego spółek prawa handlowego i ich wykreślania z rejestru przedsiębiorców,
 • przechowywanie dokumentów zlikwidowanych przedsiębiorstw.
dr Mirosław Babiaczyk

Senior Partner / Radca prawny

Dariusz Skrocki

Senior Partner / Radca prawny

Patrycja Fluder

Partner / Radca prawny

Maciej Olejniczak

Partner / Radca prawny

Łukasz Walaszek

Partner / Radca prawny