Energetyka i ochrona środowiska

  • Reprezentowanie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyk i w sprawach uzyskania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne,
  • występowanie przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w sprawach dotyczących uzgadniania i zatwierdzania taryf dla przedsiębiorstw energetycznych,
  • występowanie przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i przed właściwymi sądami w sprawach z zakresu praw i obowiązków przedsiębiorstw energetycznych,
  • wyjaśnianie aspektów prawnych prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne,
  • negocjowanie i sporządzanie umów z zakresu kupna/sprzedaży paliw i energii,
  • kompleksowa obsługa prawna inwestycji i przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych (od zabezpieczenia praw do terenu i uzyskania niezbędnych pozwoleń administracyjnych, do zagadnień związanych ze sprzedażą energii ze źródeł odnawialnych),
  • doradztwo w zakresie prawa ochrony środowiska, w tym reprezentowanie przed organami administracji i sądami administracyjnymi w przedmiocie uzyskania decyzji środowiskowych,
  • reprezentowanie przez sądami w sprawach przeciwko przedsiębiorcom o zaniechanie naruszania środowiska i przywrócenie do stanu poprzedniego lub o naprawienie szkody z tym związanej oraz o zakazanie albo ograniczenie działalności zagrażającej środowisku.