8
Maj

Oddalenie roszczeń podatkowych wobec Klienta Kancelarii

Dnia 29 kwietnia 2020 r. zakończyło się prowadzone w stosunku do Klienta Kancelarii – spółki z kapitałem zagranicznym prowadzącej działalność w obszarze upraw rolnych – postępowanie podatkowe dotyczące prawidłowości obliczenia podatku CIT.

W toku podejmowanych czynności kontrolnych dokonano ustaleń, iż Klient zaniżył dochód będący podstawą opodatkowania, wynikający z dokonanych transakcji obrotu nieruchomościami i dzierżawy nieruchomości o ponad 15.000.000 PLN. Zespół prawa podatkowego Kancelarii po zapoznaniu się z protokołem kontroli przedstawił uwagi do protokołu kwestionujące powyższe ustalenia.

Argumentacja przedstawiona przez prawników Kancelarii została w całości uwzględniona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. W piśmie kończącym postępowanie Naczelnik wskazał, że zarzut zaniżenia dochodu był niezasadny. Zaowocowało to oddaleniem roszczeń o zapłatę zaległego podatku wraz z odsetkami w kwocie ponad 3.000.000 PLN.