1
Sie

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dnia 24 czerwca 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Zmiana dotyczy dopuszczalności stwierdzania nieważności decyzji administracyjnej. Zgodnie z uchwalonymi zmianami wyłączone jest stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, w tym wydanej z rażącym naruszeniem prawa, jeśli od dnia jej doręczenia minęło 10 lat lub jeśli wywołała ona nieodwracalne skutki prawne.  Wyjątkiem są decyzje trwale niewykonalne oraz takie, których wykonanie spowodowałoby czyn zagrożony karą.

Nadto, w przypadku upływu 30 lat nie wszczyna się postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji niezależnie od przesłanek.

Nowelizacji jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 maja 2015 r. (P 46/13) stwierdzającego niezgodność z art. 2 Konstytucji przepisu art. 156 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie, w jakim nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji, gdy od jej wydania nastąpił znaczny upływ czasu.