8
Maj

Nowe przepisy o przedawnieniach

Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 r. Sejm dokonał istotnych zmian w Kodeksie cywilnym w zakresie przepisów regulujących przedawnienie roszczeń.

Zgodnie z nowelizacją co do zasady niemożliwe będzie dochodzenie roszczeń przedawnionych, jeżeli przysługują one wobec konsumentów. Sąd oddali powództwo o takie roszczenie także wówczas, gdy pozwany nie podniesie zarzutu przedawnienia, chyba że zajdą szczególne okoliczności stojące temu na przeszkodzie.

 Skróceniu ulegnie też podstawowy termin przedawnienia, z dziesięciu do sześciu lat. Przedawnienie będzie jednak następować z końcem roku kalendarzowego, za wyjątkiem terminów krótszych niż dwa lata.