1
Kwi

Nowe obowiązki rejestrowe spółek

Dnia 15 marca 2018 r. weszła w życie zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nowe przepisy nakładają szereg obowiązków na podmioty podlegające wpisowi do Rejestru. Zmiany te obejmują między innymi konieczność składania przez prokurentów przedsiębiorców oświadczeń obejmujących zgodę na pełnienie funkcji prokurenta i jego adres do doręczeń. W przypadku spółek kapitałowych natomiast wprowadzony został obowiązek podania danych, w tym adresów do doręczeń osób upoważnionych do powołania Zarządu lub też, gdy wspólnikiem jest osoba prawna, danych osób wchodzących w skład jej organu uprawnionego do reprezentacji.

Nowe elementy muszą być ujęte w każdym wniosku o zarejestrowanie nowego podmiotu, jak również w każdym wniosku składanym po 15 marca 2018 r. przez podmioty już zarejestrowane, przy czym te podmioty muszą dokonać zgłoszenia najpóźniej do 15 września 2019 r.