5
Paź

Nadchodzące zmiany w prawie spółek

Dnia 31 sierpnia 2018 r. Minister Przedsiębiorczości i Technologii przedstawił Radzie Ministrów projekt ustawy mającej wprowadzić istotne dla przedsiębiorców zmiany prawne, w tym między innymi zmiany dotyczące funkcjonowania spółek handlowych.

Zgodnie z założeniami projektu zmienić mają się między innymi zasady składania rezygnacji przez członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Nowelizacja wprowadza regułę, zgodnie z którą w przypadku, gdyby rezygnacja miała doprowadzić do braku zarządu, osoba składająca rezygnację zobowiązana będzie do jednoczesnego zwołania zgromadzenia wspólników w celu powołania jej następcy. Wejście tych przepisów w życie oznaczałoby więc usunięcie istotnej istniejącej obecnie luki prawnej.

Poza powyższym projektowane zmiany dotyczą także szeregu ustaw podatkowych oraz ustawy o rachunkowości.