8
May

Changes in compulsory mortgages

On April 13, 2018, the Sejm passed an act changing the scope of securing claims, in particular by entering a compulsory mortgage on the debtor’s property.

Zmiana ma na celu dostosowanie regulacji prawnych do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał obowiązujące dotąd przepisy na niezgodne z Konstytucją. Powodem takiego rozstrzygnięcia był brak dostatecznej ochrony interesów wierzyciela. Obecnie ochrona ta ulegnie wzmocnieniu, albowiem wierzyciel będzie mieć możliwość żądania zmiany podstawy wpisu hipoteki po prawomocnym zakończeniu postępowania, w którym udzielono zabezpieczenia.

The change is aimed at adjusting the legal regulations to the judgment of the Constitutional Tribunal, which recognized the provisions currently in force as unconstitutional. The reason for such a decision was the lack of sufficient protection of the creditor’s interests. Currently, this protection will be strengthened, as the creditor will be able to request a change of the basis for the entry of the mortgage after the final conclusion of the proceedings in which the security was granted.

The act will come into force after it has been signed by the President.