10
Lis

Duże zmiany w prawie odpadowym.

Dnia 14 października 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odpadach, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Jest to nowelizacja o zasadniczym znaczeniu, albowiem wprowadza ona do ww. ustawy – w jej artkule pierwszym – określenie celu regulacji, jakim ma być przejście całej polskiej gospodarki na tzw. gospodarkę obiegu zamkniętego. Wprowadzone zmiany obejmują między innymi: szczegółowe regulacje postępowania z odpadami budowalnymi i rozbiórkowymi, doprecyzowanie i rozwinięcie regulacji w zakresie produktów ubocznych niebędących odpadami, dodanie całego bloku przepisów regulujących zapobieganie powstawaniu odpadów oraz implementację definicji rozszerzonej odpowiedzialności producenta funkcjonującej na gruncie prawa unijnego. Ustawa zmienia także ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o bateriach i akumulatorach, o substancjach chemicznych i mieszaninach i inne.