1
Mar

Wygrana przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu

W dniu 22 lutego 2017 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał korzystny dla naszego Klienta wyrok oddalający apelację przeciwnika od wyroku Sądu Okręgowego. Sąd Okręgowy oddalił skierowane przeciwko naszemu Klientowi powództwo o zapłatę kwoty 1.240.597 PLN wraz z ustawowymi kosztami i odsetkami. Żądanie pozwu oparte było na rzekomych wadach wyprodukowanej i sprzedanej przez naszego Klienta linii technologicznej do produkcji brykietu ze słomy. Reprezentując interes Klienta od początku …

27
Sty

Zasiedzenie a użytkowanie wieczyste

Sąd Najwyższy w uchwale podjętej w składzie 7 sędziów (III CZP 57/16) stwierdził, że samoistny posiadacz nieruchomości oddanej  w użytkowanie wieczyste osobie trzeciej może nabyć własność tej nieruchomości przez zasiedzenie. Uchwała podjęta została na tle istniejącego w orzecznictwie sporu, czy samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może w drodze zasiedzenia nabyć jej własność czy też jedynie prawo użytkowania wieczystego. Sąd Najwyższy stanął po stronie …

27
Sty

Ważne orzeczenie dotyczące służebności przesyłu

Sąd Najwyższy podjął w ostatnim czasie ważną uchwałę dotyczącą zasiedzenia służebności przesyłu i związanych z tym roszczeń (III CZP 77/16). Zgodnie jej treścią właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie. Decyzja ta jest niekorzystna dla właścicieli działek, na których znajdują się urządzenia przesyłowe. Oznacza, że nie tylko nie otrzymują wynagrodzenia …

27
Sty

Korzystne wyroki w sprawie o odszkodowania za hałas lotniczy

Kancelaria reprezentuje interesy pięciorga Klientów w sprawach przeciwko spółce Port Lotniczy Poznań Ławica sp. z o.o. We wszystkich sprawach Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyroki zasądzające, uwzględniając wniesione powództwa łącznie w kwocie ponad 300.000 PLN. Sąd podzielił argumentację Kancelarii, zgodnie z którą ustanowienie Obszaru Ograniczonego Użytkowania wokół Lotniska Ławica w Poznaniu pociąga za sobą spadek wartości nieruchomości leżących w strefie z powodu konieczności znoszenia hałasu …

1
Sty

Ważne zmiany w prawie gospodarczym

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa dokonująca szeregu zmian mających na celu poprawę otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa zmienia łącznie 20 aktów prawnych, w tym Kodeks cywilny, Kodeks pracy, Prawo budowlane oraz ustawy podatkowe. Do najważniejszych zmian należy nowe uregulowanie prokury w Kodeksie cywilnym, które uwzględnia łączne działanie prokurenta z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki, a także zmiana sposobu liczenia terminów – …

28
Gru

Zmiany systemu podatkowego w 2017 roku

W roku 2017 wejdzie w życie szereg przepisów, niosących ze sobą istotne zmiany funkcjonowania systemu podatkowego i sytuacji podatników. W pierwszej kolejności działalność rozpocznie nowa Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). W jej ramach funkcjonować będą urzędy skarbowe, urzędy celno – skarbowe oraz izby administracji skarbowej. KAS zastąpi obecne odrębne piony urzędów skarbowych, urzędów celnych i urzędów kontroli skarbowej. Organy podatkowe zyskają wiele nowych uprawień, …

16
Gru

Udział Kancelarii w audycie prawnym due diligence

Dla Klienta Kancelarii, którym jest grupa kapitałowa działająca od ponad 50 lat w branży usług związanych z odzyskiem odpadów, recyklingiem i zagospodarowaniem surowców wtórnych na terenie Niemiec, Austrii, Holandii i Polski i zatrudniająca łącznie ponad trzy tysiące pracowników, przeprowadzamy audyt sytuacji prawnej spółki przed jej akwizycją. Badana spółka prowadzi działalność gospodarczą w obszarze procesów odzysku odpadów, a także transportu, magazynowania i logistyki odpadów. Posiada zakład obejmujący linie …

28
Paź

Nowa ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

Dnia 21 października 2016 r. uchwalona została nowa ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ustawa stanowi implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/23 w sprawie udzielania koncesji. Celem dyrektywy jest sprzyjanie publicznym i prywatnym inwestycjom w infrastrukturę i usługi strategiczne, w tym ułatwienie realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Nowa ustawa wdraża do prawa krajowego uregulowania prawa unijnego dotyczące w szczególności przeniesienia …

28
Paź

Ochrona danych osobowych: nowe Rozporządzenie UE

Uchwalone w kwietniu 2016 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679, czyli tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych zacznie być stosowane 25 maja 2018 r. Stanowi ono ujednolicenie regulacji prawnych dotyczących ochrony danych w całej Unii Europejskiej i zastąpi regulacje krajowe, w tym polską ustawę o ochronie danych osobowych. Celem Rozporządzenia jest podniesienie standardu ochrony danych osobowych, rozszerzenie praw przysługujących osobom, których dane są przetwarzane …

18
Paź

Ubezpieczenia: ważna klauzula w umowach

W praktyce zawierania ubezpieczeń majątkowych często zdarza się, że suma ubezpieczenia określona w polisie jest mniejsza niż wartość ubezpieczanego mienia. Wynika to wysokości składki ubezpieczeniowej i oceny ryzyka dokonanej przez ubezpieczającego. W takich okolicznościach warto zwrócić szczególną uwagę na treść ogólnych warunków ubezpieczenia. Ubezpieczyciele stosują bowiem zapisy, zgodnie z którymi w przypadku wystąpienia szkody częściowej odszkodowanie ustalane jest w wysokości odpowiadającej proporcji sumy ubezpieczenia do rzeczywistej …