2
Kwi

Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców.

Dnia 31 marca 2020 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nowelizacja wprowadza szereg rozwiązań mających na celu udzielenie wsparcia przedsiębiorcom oraz pracownikom w związku z kryzysem gospodarczym spowodowanym epidemią. Pracodawcy zyskują między innymi uprawnienie do wprowadzenia przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy, a państwo ma przejąć część kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników. Ustawa wprowadza także możliwość …

2
Kwi

Sprzedaż najdroższego konia w historii Polski.

W marcu 2020 r. Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy reprezentowała interesy sprzedającego w międzynarodowej transakcji sprzedaży konia sportowego. Uzyskana za polskiego szlachetnego ogiera półkrwi cena stanowi tajemnicę handlową stron umowy sprzedaży, jest to jednak najwyższa cena, za jaką kiedykolwiek sprzedano w Polsce konia. Sprzedającym jest polska spółka zajmująca się od lat hodowlą, treningiem i sprzedażą koni sportowych. Kupującym jest spółka belgijska specjalizująca się w trenowaniu i sprzedaży …

16
Mar

Zmiany w Prawie budowlanym.

Dnia 13 lutego 2020 r. Sejm uchwalił obszerną nowelizację ustawy Prawo budowlane. Zmianie ulegną między innymi regulacje dotyczące zawartości projektu budowlanego. Oprócz projektu architektonicznego i projektu zagospodarowania terenu pojawi się projekt techniczny, który zawierać musi w szczególności projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, charakterystykę energetyczną oraz w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. W odniesieniu …

16
Mar

Konferencja PANGEA NET w New Delhi.

W dniach 20 – 23 lutego w New Delhi odbyła się kolejna coroczna konferencja międzynarodowego zrzeszenia niezależnych kancelarii prawnych PANGEA NET. Gospodarzem konferencji była kancelaria ILG India. Kancelarię Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy reprezentowali wspólnicy – dr Mirosław Babiaczyk i Maciej Olejniczak, a także radca prawny Filip Nowakowski. Wydarzenie objęło między innymi spotkania prawników w ramach grup roboczych, w tym w zakresie arbitrażu międzynarodowego oraz dyskusje …

17
Lut

Zmiany w procedurze cywilnej.

Dnia 9 stycznia 2020 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizacja obejmuje dodanie nowego postępowania odrębnego dedykowanego rozstrzyganiu sporów w sprawach własności intelektualnej. Do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualnej właściwe będą sądy okręgowe, a Sąd Okręgowy w Warszawie wyłącznie właściwy w sprawach dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym. Nowe przepisy regulują …

17
Lut

Udział Kancelarii w przejęciu Avenir Medical Poland.

Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy z satysfakcją informuje, iż doradzaliśmy przy transakcji, w wyniku której fundusz Private Venture Partners stał się właścicielem 100% akcji spółki Avenir Medical Poland SA. Był to drugi etap transakcji, albowiem w maju 2018 r., fundusz Private Venture Partners kupił od założycieli spółki pakiet 56% akcji. Wartości transakcji pozostaje tajemnicą handlową jej stron. Spółka informuje, że w ubiegłym roku jej przychody …

28
Sty

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie umów ubezpieczenia majątku.

Dnia 28 maja 2019 r. w sprawie pod sygnaturą II CSK 454/18 Sąd Najwyższy wydał istotne orzeczenie dotyczące umów ubezpieczenia majątku. Wyrok dotyczy stosownej powszechnie przez ubezpieczycieli tak zwanej klauzuli niedoubezpieczenia. Klauzula ta przewiduje proporcjonalne zmniejszenie wypłacanego odszkodowania w stosunku do poniesionej szkody w przypadku, gdy suma ubezpieczenia była mniejsza niż rzeczywista wartość ubezpieczonego mienia. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, iż zapis taki …

23
Gru

Połączenie spółek Grupy Amiblu w Polsce.

Na dzień 2 stycznia 2020 r. planowane jest dokonanie połączenia Amiblu sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz Amiblu Poland sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej – dwóch polskich spółek wchodzących w skład międzynarodowej grupy kapitałowej AMIBLU, powstałej poprzez połączenie Amiantit oraz Hobas. Połączenie odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku spółki Amiblu sp. z o.o. na spółkę Amiblu Poland sp. z o.o. Proces połączenia wyżej wymienionych …

23
Gru

Udział Kancelarii w międzynarodowej transakcji przejęcia w branży fitness.

Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Danii i Szwajcarii doradzała PureGym (wiodącemu operatorowi klubów fitness w Wielkiej Brytanii) przy transakcji przejęcia Fitness World – wiodącego operatora klubów fitness w Danii, posiadającemu także podmioty zależne w Szwajcarii i Polsce. Transakcja, której zamknięcie planowane jest na początek roku 2020, doprowadzi do utworzenia drugiego co do wielkości w Europie operatora klubów fitness posiadającego łącznie ponad 500 …

13
Gru

Uchwała składu 7 sędziów SN dotycząca kar umownych

Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2019 r. podjętą w sprawie o sygnaturze III CZP 17/18 nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym. Uchwała podjęta została na wniosek jednego z sądów apelacyjnych, rozpatrującego sprawę o zapłatę kar umownych zastrzeżonych w umowie o roboty budowlane. Pytanie zostało przedstawione w związku z rozbieżnością w dotychczasowym …