28
Kwi

Zmiany w procedurze administracyjnej.

Z dniem 1 czerwca 2017 r. wejdą w życie istotne zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego. Zgodnie z nowelizacją, zasadą prowadzenia spraw w postępowaniu administracyjny ma być rozstrzyganie istniejących wątpliwości prawnych i faktycznych na korzyść strony, ilekroć chodzi o nałożenie na stronę obowiązku lub ograniczenie jej praw. Ponadto ustawodawca wprowadził zasadę, zgodnie z którą organy nie powinny zmieniać utrwalonej praktyki rozstrzygania podobnych spraw, a także uregulował instytucję mediacji …

28
Kwi

Nowe przepisy w zakresie prawa konkurencji.

Dnia 21 kwietnia 2017 r. Sejm uchwalił Ustawę o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Ustawa reguluje sposób dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia zakazów praktyk monopolistycznych. Wprowadza ona domniemanie, że każde naruszenia prawa konkurencji wyrządza szkodę, przez co stanowi znaczne ułatwienie w dochodzeniu odszkodowania przed sądem. Ustawa może znaleźć zastosowanie w szczególności do szkód wynikających z zakupu towarów lub usług po zawyżonych na skutek …

28
Kwi

Ranking Kancelarii Prawniczych 2017

Dnia 21 kwietnia 2017 r. dziennik „Rzeczpospolita” opublikował czternastą edycję rankingu największych kancelarii prawnych w Polsce. Wyniki rankingu potwierdzają mocną pozycję Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy na polskim rynku usług prawnych, a także wskazują na awans w stosunku do rankingu zeszłorocznego. W zestawieniu ogólnopolskim, sporządzonym na podstawie podanych przez uczestników wielkości przychodów uplasowaliśmy się na 16 pozycji, awansując trzy miejsca względem rankingu z roku 2016. Zajęliśmy także …

31
Mar

Konferencja PANGEA NET dotycząca prawa korporacyjnego

W dniach 9 i 10 marca 2017 r. w Wiedniu odbyła się II Konferencja Prawa Korporacyjnego. Gospodarzem Konferencji była kancelaria Karasek Wietrzyk Rechtsanwaelte GmbH. Kancelarię Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy reprezentował mec. Maciej Olejniczak. W konferencji wzięli udział przedstawiciele kilkunastu kancelarii członkowskich sieci PANGEA NET z Europy i USA. Głównym tematem Konferencji był wpływ wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na transakcje z udziałem podmiotów unijnych i brytyjskich. …

31
Mar

Korzystny wyrok w sprawie rozliczenia spółki z byłymi wspólnikami

Dnia 20 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku uwzględnił złożoną przez prawników Kancelarii apelację i uwzględnił w całości powództwo reprezentowanej przez nas spółki przeciwko jej byłym wspólnikom. Klient Kancelarii jest przedsiębiorcą działającym w branży wydawniczej, a powództwo dotyczyło zwrotu nienależnie pobranych przez byłych wspólników i zarazem byłych członków zarządu zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Przed sprzedażą udziałów byli wspólnicy spółki dokonali wypłaty zaliczek …

6
Mar

Korzystny wyrok w sprawie skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

Dnia 22 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych uwzględniła złożone przez Kancelarię odwołanie od wyniku postępowania przetargowego. Postępowanie dotyczyło zamówienia na roboty budowlane związane z rekultywacją środowiska o szacowanej przez zamawiającego wartości przekraczającej 20.000.000 PLN. Na skutek uwzględnienia odwołania Krajowa Izba Odwoławcza nakazała odrzucić zaskarżoną przez nas ofertę sklasyfikowaną na pierwszym miejscu i wykluczyć składającego ją wykonawcę z postępowania. Zawarte …

1
Mar

Wygrana przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu

W dniu 22 lutego 2017 r. Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał korzystny dla naszego Klienta wyrok oddalający apelację przeciwnika od wyroku Sądu Okręgowego. Sąd Okręgowy oddalił skierowane przeciwko naszemu Klientowi powództwo o zapłatę kwoty 1.240.597 PLN wraz z ustawowymi kosztami i odsetkami. Żądanie pozwu oparte było na rzekomych wadach wyprodukowanej i sprzedanej przez naszego Klienta linii technologicznej do produkcji brykietu ze słomy. Reprezentując interes Klienta od początku …

27
Sty

Zasiedzenie a użytkowanie wieczyste

Sąd Najwyższy w uchwale podjętej w składzie 7 sędziów (III CZP 57/16) stwierdził, że samoistny posiadacz nieruchomości oddanej  w użytkowanie wieczyste osobie trzeciej może nabyć własność tej nieruchomości przez zasiedzenie. Uchwała podjęta została na tle istniejącego w orzecznictwie sporu, czy samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może w drodze zasiedzenia nabyć jej własność czy też jedynie prawo użytkowania wieczystego. Sąd Najwyższy stanął po stronie …

27
Sty

Ważne orzeczenie dotyczące służebności przesyłu

Sąd Najwyższy podjął w ostatnim czasie ważną uchwałę dotyczącą zasiedzenia służebności przesyłu i związanych z tym roszczeń (III CZP 77/16). Zgodnie jej treścią właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający zasiedzenie. Decyzja ta jest niekorzystna dla właścicieli działek, na których znajdują się urządzenia przesyłowe. Oznacza, że nie tylko nie otrzymują wynagrodzenia …

27
Sty

Korzystne wyroki w sprawie o odszkodowania za hałas lotniczy

Kancelaria reprezentuje interesy pięciorga Klientów w sprawach przeciwko spółce Port Lotniczy Poznań Ławica sp. z o.o. We wszystkich sprawach Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyroki zasądzające, uwzględniając wniesione powództwa łącznie w kwocie ponad 300.000 PLN. Sąd podzielił argumentację Kancelarii, zgodnie z którą ustanowienie Obszaru Ograniczonego Użytkowania wokół Lotniska Ławica w Poznaniu pociąga za sobą spadek wartości nieruchomości leżących w strefie z powodu konieczności znoszenia hałasu …