8
Maj

Nowe przepisy o przedawnieniach

Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 r. Sejm dokonał istotnych zmian w Kodeksie cywilnym w zakresie przepisów regulujących przedawnienie roszczeń. Zgodnie z nowelizacją co do zasady niemożliwe będzie dochodzenie roszczeń przedawnionych, jeżeli przysługują one wobec konsumentów. Sąd oddali powództwo o takie roszczenie także wówczas, gdy pozwany nie podniesie zarzutu przedawnienia, chyba że zajdą szczególne okoliczności stojące temu na przeszkodzie.  Skróceniu ulegnie też podstawowy termin przedawnienia, …

8
Maj

Zmiany w hipotekach przymusowych

Dnia 13 kwietnia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę dokonującą zmian w zakresie zabezpieczenia roszczeń, w szczególności poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika. Zmiana ma na celu dostosowanie regulacji prawnych do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał obowiązujące dotąd przepisy na niezgodne z Konstytucją. Powodem takiego rozstrzygnięcia był brak dostatecznej ochrony interesów wierzyciela. Obecnie ochrona ta ulegnie wzmocnieniu, albowiem wierzyciel będzie mieć możliwość żądania zmiany …

8
Maj

Ranking Kancelarii Prawnych 2018

Dnia 24 kwietnia 2018 r. dziennik „Rzeczpospolita” opublikował piętnastą edycję rankingu największych kancelarii prawnych w Polsce. Wyniki rankingu potwierdzają mocną pozycję Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy na polskim rynku usług prawnych, a także wskazują na awans w stosunku do rankingu zeszłorocznego. W zestawieniu ogólnopolskim, sporządzonym na podstawie ilości zatrudnionych prawników awansowaliśmy na 75 pozycję. Zajęliśmy także 5 miejsce wśród największych kancelarii w Wielkopolsce.

1
Kwi

Nowe obowiązki rejestrowe spółek

Dnia 15 marca 2018 r. weszła w życie zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowe przepisy nakładają szereg obowiązków na podmioty podlegające wpisowi do Rejestru. Zmiany te obejmują między innymi konieczność składania przez prokurentów przedsiębiorców oświadczeń obejmujących zgodę na pełnienie funkcji prokurenta i jego adres do doręczeń. W przypadku spółek kapitałowych natomiast wprowadzony został obowiązek podania danych, w tym adresów do doręczeń osób upoważnionych do powołania Zarządu …

1
Kwi

Zadośćuczynienie dla bliskich poszkodowanego

W uchwale składu 7 sędziów z dnia 27 marca 2018 r. (sygnatura III CZP 69/17) Sąd Najwyższy rozstrzygnął problem dochodzenia zapłaty zadośćuczynienia przez osoby najbliższe poszkodowanego, który doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. W toku postępowania przed Sądem Najwyższym uczestnicy argumentowali, że zakotwiczone w Konstytucji zasady ochrony rodzicielstwa oraz dobra rodziny, a także względy słuszności muszą przeważyć nad literalnym brzmieniem przepisów Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zadośćuczynienie należy …

2
Mar

Projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

W dniu 26 lutego 2018 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Celem ustawy jest umożliwienie udzielania przedsiębiorcom wsparcia w celu realizacji inwestycji o innowacyjnym charakterze, obejmujących między innymi założenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikację produkcji przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego. Wsparcie polegać ma na przyznaniu zwolnienia podatkowego od podatku …

2
Mar

Nowe Prawo przedsiębiorców

Trwają prace parlamentarne nad uchwaloną przez Sejm w dniu 26 stycznia 2018 r. ustawą Prawo przedsiębiorców wraz z pakietem ustaw towarzyszących, nazywanym Konstytucją Biznesu. Ustawa wejdzie w życie zgodnie z zapisami odrębnej ustawy, zawierającej przepisy wprowadzające. Obejmuje ona wiele rozwiązań mających praktyczne znaczenie dla przedsiębiorców. Rozwiązania te obejmują między innymi możliwość ustnego lub elektronicznego załatwiania spraw prowadzonych w oparciu o kodeks postępowania administracyjnego, …

2
Lut

Wdrażamy regulacje RODO

W związku z zbliżającym się terminem wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego rozporządzeniem RODO rozpoczęliśmy wdrażanie nowych regulacji w przedsiębiorstwach naszych Klientów. Działania powołanego specjalnie w tym celu zespołu prawników koncentrują się obecnie na przeprowadzeniu audytów obejmujących rozpoznanie kluczowych obszarów przetwarzania danych osobowych u Klientów Kancelarii, wskazania …

2
Lut

Szkolenie Compliance dla Klienta Kancelarii

Prawnicy Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy, mec. Joanna Wyjatek oraz Mateusz Doroszczonek przeprowadzili dla jednego z Klientów Kancelarii, wiodącego na rynku polskim i światowym producenta specjalistycznego sprzętu medycznego i badawczego kompleksowe szkolenie z zakresu Compliance, czyli zarządzania ryzykiem prawnym. Szkolenie obejmowało przedstawienie tematyki Compliance oraz omówienie jej istotnych obszarów, takich jak prawo antymonopolowe i zasady uczciwej konkurencji, unikanie konfliktu interesów, ochrona danych osobowych i informacji …

8
Sty

Konferencja Cloud & Datacenter Day Poznań #2

W dniu 11 stycznia 2018 r. będzie miała miejsce w Poznaniu w Starym Browarze (Art. Stations) konferencja Cloud & Datacenter Day Poznań #2, poświęcona tematyce cloud computing. Jest to największe tego typu wydarzeniem w kraju, ale także w tej części Europy.   Program konferencji został zbudowany tak, by zainteresować jak największe grono praktyków: od developmentu, poprzez zarządzanie danymi, kończąc na tematyce związanej z administracją i utrzymaniem systemów.   …