2
Sty

Nowy sąd do spraw zamówień publicznych.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku rozpoczyna działalność nowy, specjalistyczny sąd, którego zadaniem będzie rozpoznawaniem skarg od wyroków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Jest to związane z wejściem w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Wszystkie skargi rozpoznawane będą w XXIII Wydziale Gospodarczo Odwoławczym i Zamówień Publicznych Sądu Okręgowego w Warszawie. Dla wykonawców chcących zaskarżyć wyrok Krajowej …

2
Sty

Ustawa o wsparciu morskich farm wiatrowych.

Dnia 17 grudnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Celem ustawy jest realizacja zobowiązań Polski wynikających z prawa Unii Europejskiej, albowiem zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Rzeczpospolita Polska zobowiązana jest do utrzymania po 2020 r. obowiązkowego udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto …

19
Gru

Nowa „opłata cukrowa” .

Z dniem 1 stycznia 2021 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, dotyczące tzw. „opłaty cukrowej”. Ustawa powyższa wprowadza do ustawy o zdrowiu publicznym nowy rozdział 3a pod tytułem „Opłata od środków spożywczych”. Nowa opłata, będąca w istocie rzeczy podatkiem, dotyczyć będzie napojów z dodatkiem cukrów. Opłata ma być uiszczana przez podmioty …

19
Gru

Ugoda o wartości 650.000 PLN.

Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy zawarła w imieniu swojego Klienta – dużej spółki produkcyjnej – ugodę w sporze sądowym o zapłatę wynagrodzenia za sprzedane towary. Ugoda obejmuje zapłatę całości dochodzonej należności głównej i części kosztów postępowania oraz odsetek, w łącznej kwocie 650.000 PLN. Zawarcie ugody sądowej pozwala też Klientowi Kancelarii na odzyskanie połowy uiszczonej opłaty od pozwu.

6
Lis

Spór o ponad 250.000 PLN wynagrodzenia za obsługę menadżerską sprzedaży akcji

Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy reprezentuje menadżerów w sporze ze spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie o zapłatę wynagrodzenia za usługi świadczone w ramach obsługi transakcji sprzedaży akcji zagranicznej spółki zależnej. W ramach sporu Kancelaria kwestionuje niekorzystne dla Klientów zapisy umowy regulującej świadczenie usług jako nieważne z mocy prawa. Przygotowywany przez prawników działu procesowego Kancelarii pozew obejmuje w szczególności dokładne przedstawienie przebiegu procesu due …

6
Lis

Zawarliśmy korzystną ugodę w sporze o ponad 500.000 PLN

Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy zawarła na korzystanych dla Klienta warunkach ugodę w sporze sądowym o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie usług remontowych taboru kolejowego. Ugoda, przewidująca rozłożenia wynagrodzenia na raty, pozwala na zaspokojenie interesu finansowego Klienta Kancelarii oraz uniknięcie długotrwałego i skomplikowanego procesu. Zawarcie ugody przed mediatorem sądowym pozwala też Klientowi Kancelarii na odzyskanie uiszczonej opłaty sądowej.

6
Lis

Dochodzimy roszczeń przekraczających 25 milionów EUR

Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy, reprezentując generalnego wykonawcę szeregu obiektów komercyjnych dla inwestora wchodzącego w skład działającej globalnie grupy kapitałowej wystąpiła z roszczeniami o zapłatę ponad 25 milionów EUR wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych robót budowlanych. Działania Kancelarii na etapie przedsądowym obejmują w szczególności analizę umów o roboty budowlane oraz analizę sytuacji finansowej inwestora, w tym przekazanych przez niego umów dotyczących pozyskania finansowania. Niezależnie od żądania zapłaty, …

7
Paź

Przeprowadzenie pionierskiej procedury ‘odwrotnego połączenia’ spółek.

W oparciu o znowelizowany z mocą od 1 marca 2020 r. przepis art. 515 Kodeksu spółek handlowych prawnicy Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy z sukcesem przeprowadzili połączenie dwóch spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których łączny kapitał zakładowy przekracza 40.000.000 PLN. Połączenie przeprowadzone zostało w trybie tzw. połączenia odwrotnego (downstream merger), tj. przejęcia spółki dominującej przez spółkę od niej zależną. W doktrynie i orzecznictwie sprzed nowelizacji KSH liczne kontrowersje wywoływała kwestia, …

7
Paź

Roszczenia przeciwko KNF w związku z obligacjami GetBack SA

Reprezentując jednego z pokrzywdzonych obligatariuszy w sprawie niewypłacalności spółki GetBack SA Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy przygotowała pozew o zapłatę odszkodowania przeciwko Skarbowi Państwa – Komisji Nadzoru Finansowego. Pozew oparty jest na opracowanej przez zespół procesowy Kancelarii strategii uwzględniającej rażące zaniedbania Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie kontroli emitenta obligacji oraz podmiotów oferujących te obligacje na rynku, co w przekonaniu Kancelarii uzasadnia odpowiedzialność Skarbu Państwa …

17
Wrz

Spór pomiędzy Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych a Głównym Geodetą Kraju

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wszczął postępowanie administracyjne dotyczące domniemanego naruszenia przez Głównego Geodetę Kraju przepisów RODO poprzez przetwarzanie bez podstawy prawnej danych osobowych w postaci numerów ksiąg wieczystych na portalu internetowym GEOPORTAL2. Główny Geodeta Kraju, na podstawie porozumień zawartych ze starostami szeregu powiatów umożliwił pozyskanie poprzez portal internetowy GEOPORTAL2 numerów ksiąg wieczystych nieruchomości gruntowych. Prezes Urzędu Ochrony Danych …