3
Lut

Zamówienia publiczne: opłaty od skargi na orzeczenie KIO zgodne z Konstytucją

W styczniu 2014 r. Trybunał Konstytucyjny badał zgodność z Konstytucją przepisów ustawy o kosztach sądowych w zakresie, w jakim regulują wysokość opłaty sądowej od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Zgodnie z tymi przepisami opłata wynosi 5% wartości przedmiotu zamówienia, nie więcej niż 5.000.000 PLN. Z uwagi na wartości przetargów publicznych opłata ta bardzo często sięga setek tysięcy lub …

17
Sty

Udział dr Mirosława Babiaczyka w międzynarodowym arbitrażu

Partner Kancelarii, dr Mirosław Babiaczyk po raz kolejny pełnił funkcję arbitra w międzynarodowym sporze gospodarczym rozpatrywanym przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Polsko – Niemieckiej Izbie Przemysłowo – Handlowej w Warszawie. Sąd ten działa od 1997 r. i przez ten czas uzyskał wysoką renomę wśród przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie oraz ich partnerów biznesowych. Mecenas Mirosław Babiaczyk powołany został na arbitra przez niemieckiego przedsiębiorcę, będącego w sprawie stroną …

16
Sty

Nowe zasady doręczeń sądowych

Z dniem 1 stycznia 2014 r. przestał obowiązywać monopol Poczty Polskiej na doręczanie przesyłek sądowych. Ogłoszony przez działające przy Sądzie Apelacyjnym w Krakowie Centrum Zakupów dla Sądownictwa przetarg wygrał prywatny operator – Polska Grupa Pocztowa. Podpisaną na lata 2014 – 2015 umowę będzie on wykonywał głównie przy pomocy podwykonawców – firm InPost oraz Ruch. Oznacza to, że wszelkie przesyłki z sądów, w tym odpisy …

2
Gru

Ważny wyrok dla branży budowlanej

Istotne dla całej branży budowlanej wnioski płyną z wyroku wydanego przez Sąd Okręgowy w Częstochowie. Sprawa dotyczyła roszczeń podwykonawcy przeciwko generalnemu wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. Umowa między stronami była zawarta w formie ustnej. Sąd I instancji uwzględnił żądania powoda i nakazał zapłatę. Sąd Okręgowy jednak po rozpoznaniu apelacji zmienił wyrok oddalając powództwo w całości. Podstawą takiego rozstrzygnięcia była fakt, że umowa …

27
Lis

Wygrana w sporze dotyczącym nieuczciwej konkurencji

Źródłem satysfakcji jest dla nas wydany dziś przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrok w sprawie, w której reprezentowaliśmy naszego Klienta, czołowego w Europie i największego w Polsce producenta systemów okiennych z PCV. Spór dotyczył czynów nieuczciwej konkurencji w przestrzeni wirtualnej polegających na nieuczciwym pozycjonowaniu witryny internetowej przy wykorzystaniu nazwy naszego Klienta przez podmiot konkurencyjny. Sąd Apelacyjny w Poznaniu potwierdził w całej rozciągłości prezentowane przez Kancelarię stanowisko …

15
Lis

Świętujemy 20-lecie działalności!

Niezwykle przyjemnie jest nam poinformować, że w dniu 15 listopada 2013 r. gościliśmy naszych Klientów w nowej siedzibie Kancelarii na przyjęciu z okazji 20 lat działalności. Już przez dwie dekady z powodzeniem pomagamy przedsiębiorcom z Polski i zagranicy w zmaganiu się z niełatwą rzeczywistością prawną naszego kraju. Przez ten czas zdobyliśmy zaufanie kilkuset przedsiębiorców z ...
10
Lis

Ugoda w sporze dotyczącym nieuczciwej konkurencji

W imieniu jednego z naszych Klientów, lidera w produkcji wysoko specjalistycznych urządzeń, aparatów i podzespołów z dziedziny między innymi ochrony zdrowia na rynku polskim i niemieckim doprowadziliśmy do zawarcia korzystnej ugody w sporze dotyczącym rozpowszechniania przez konkurencyjny podmiot fałszywych informacji o produktach naszego Klienta. Spór toczył się przed Sądem Okręgowym – Sądem Gospodarczym w Poznaniu.

10
Paź

Zakończenie międzynarodowego sporu sądowego

Z satysfakcją informujemy, że dla jednego z naszych Klientów, spółki notowanej na rynku podstawowym GPW uzyskaliśmy w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie prawomocny wyrok zasądzający zwrot środków nienależnie pobranych z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej. Gwarancja wystawiona była na zlecenie naszego Klienta przez TU EULER HERMES na zabezpieczenie wykonania kontraktu przez jego niemiecką spółkę zależną. Wartość sprawa przekraczała 1.000.000 PLN. W proces zaangażowane były podmioty polskie, niemieckie, czeskie …

25
Cze

Korzystny wyrok dla Klienta Kancelarii

W dniu dzisiejszym Sąd Okręgowy w Słupsku oddalił w całości powództwo o wartości ponad 1.000.000 PLN skierowane przeciwko jednemu z naszych Klientów, niemieckiemu zakładowi ubezpieczeń należącemu go grupy finansowej o zasięgu globalnym. Podstawą żądań była odpowiedzialność cywilna sprawcy wypadku drogowego na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Roszczenia obejmowały w głównej mierze straty spowodowane niemożnością prowadzenia działalności gospodarczej na skutek doznanego w wypadku uszczerbku na zdrowiu.

7
Mar

Wygrane odwołanie w Krajowej Izbie Odwoławczej

Zespół Prawa Zamówień Publicznych naszej Kancelarii zakończył dziś sukcesem kolejną sprawę prowadzoną przed Krajową Izbą Odwoławczą. W imieniu jednego z naszych Klientów, niemieckiego producenta wysokospecjalistycznych maszyn wykorzystywanych w gospodarce odpadami doprowadziliśmy do zmiany rozstrzygnięcia w przetargu publicznym o wartości przekraczającej 1.000.000 PLN.