3
Lip

Konferencja PANGEA NET 2018

W dniach 20 – 23 czerwca 2018 roku w Paryżu odbyła się coroczna konferencja  organizowana przez międzynarodowe zrzeszenie niezależnych firm prawniczych PANGEA NET. Gospodarzem spotkania była Kancelaria KGA Avocats. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele członkowskich firm prawniczych z kilkudziesięciu krajów świata. Kancelarię Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy reprezentował partner dr Mirosław Babiaczyk. Poza warsztatami i wykładami prowadzonymi przed przedstawicieli partnerskich kancelarii prawnych konferencja obejmowała także …

3
Lip

Konferencja WIRAS Verbund International we Frankfurcie nad Menem.

W dniach 25 – 26 czerwca 2018 roku odbyła się we Frankfurcie nad Menem międzynarodowa konferencja organizowana przez WIRAS Verbund, organizację zrzeszającą kancelarie prawne świadczące usługi dla klientów niemieckojęzycznych. DO WIRAS Vebund należy obecnie ponad 100 firm prawniczych w  40 krajach na całym świecie, zatrudniających łącznie ponad 750 wykwalifikowanych prawników. Program konferencji obejmował szereg wykładów dotyczących aktualnych zagadnień z różnych dziedzin …

3
Lip

Ustawa o ochronie danych osobowych

Dnia 25 maja 2018 r., jednocześnie z Rozporządzeniem RODO weszła w życie nowa ustawa o ochronie danych osobowych. Jej celem jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do nowych regulacji europejskich, w tym uregulowanie pozycji nowego organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Powyższa ustawa obejmuje między innymi regulację dotyczącą dochodzenia przed sądami roszczeń cywilnoprawnych związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych, nakładanie kar pieniężnych przez …

3
Lip

Start Bazy Danych o Odpadach.

Na stronach Ministerstwa Ochrony Środowiska jest już aktywny pierwszy moduł Bazy Danych o Odpadach, której funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Moduł ten obejmuje rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z gospodarowaniem odpadami. Rejestr prowadzony jest przez marszałków województw. Do dnia 24 lipca 2018 r. każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru zobowiązany jest złożyć wniosek, chyba że wpisywany jest do rejestru z urzędu. Wniosek …

8
Maj

Nowe przepisy o przedawnieniach

Ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 r. Sejm dokonał istotnych zmian w Kodeksie cywilnym w zakresie przepisów regulujących przedawnienie roszczeń. Zgodnie z nowelizacją co do zasady niemożliwe będzie dochodzenie roszczeń przedawnionych, jeżeli przysługują one wobec konsumentów. Sąd oddali powództwo o takie roszczenie także wówczas, gdy pozwany nie podniesie zarzutu przedawnienia, chyba że zajdą szczególne okoliczności stojące temu na przeszkodzie.  Skróceniu ulegnie też podstawowy termin przedawnienia, …

8
Maj

Zmiany w hipotekach przymusowych

Dnia 13 kwietnia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę dokonującą zmian w zakresie zabezpieczenia roszczeń, w szczególności poprzez wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości dłużnika. Zmiana ma na celu dostosowanie regulacji prawnych do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał obowiązujące dotąd przepisy na niezgodne z Konstytucją. Powodem takiego rozstrzygnięcia był brak dostatecznej ochrony interesów wierzyciela. Obecnie ochrona ta ulegnie wzmocnieniu, albowiem wierzyciel będzie mieć możliwość żądania zmiany …

8
Maj

Ranking Kancelarii Prawnych 2018

Dnia 24 kwietnia 2018 r. dziennik „Rzeczpospolita” opublikował piętnastą edycję rankingu największych kancelarii prawnych w Polsce. Wyniki rankingu potwierdzają mocną pozycję Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy na polskim rynku usług prawnych, a także wskazują na awans w stosunku do rankingu zeszłorocznego. W zestawieniu ogólnopolskim, sporządzonym na podstawie ilości zatrudnionych prawników awansowaliśmy na 75 pozycję. Zajęliśmy także 5 miejsce wśród największych kancelarii w Wielkopolsce.

1
Kwi

Nowe obowiązki rejestrowe spółek

Dnia 15 marca 2018 r. weszła w życie zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowe przepisy nakładają szereg obowiązków na podmioty podlegające wpisowi do Rejestru. Zmiany te obejmują między innymi konieczność składania przez prokurentów przedsiębiorców oświadczeń obejmujących zgodę na pełnienie funkcji prokurenta i jego adres do doręczeń. W przypadku spółek kapitałowych natomiast wprowadzony został obowiązek podania danych, w tym adresów do doręczeń osób upoważnionych do powołania Zarządu …

1
Kwi

Zadośćuczynienie dla bliskich poszkodowanego

W uchwale składu 7 sędziów z dnia 27 marca 2018 r. (sygnatura III CZP 69/17) Sąd Najwyższy rozstrzygnął problem dochodzenia zapłaty zadośćuczynienia przez osoby najbliższe poszkodowanego, który doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. W toku postępowania przed Sądem Najwyższym uczestnicy argumentowali, że zakotwiczone w Konstytucji zasady ochrony rodzicielstwa oraz dobra rodziny, a także względy słuszności muszą przeważyć nad literalnym brzmieniem przepisów Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zadośćuczynienie należy …

2
Mar

Projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

W dniu 26 lutego 2018 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Celem ustawy jest umożliwienie udzielania przedsiębiorcom wsparcia w celu realizacji inwestycji o innowacyjnym charakterze, obejmujących między innymi założenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikację produkcji przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego. Wsparcie polegać ma na przyznaniu zwolnienia podatkowego od podatku …