20
Cze

Przełomowe orzeczenie dotyczące przedawnienia

Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał przełomowy wyrok dotyczący przerwania biegu przedawnienia roszczeń na skutek złożenia do sądu wniosku o zawezwanie dłużnika do próby ugodowej. Zgodnie z dotychczasową wieloletnią i powszechnie przyjętą praktyką sądów taki wniosek niezależnie od okoliczności przerywa bieg przedawnienia. Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał jednak, iż ponawianie wniosku w celu uniknięcia przedawnienia roszczenia stanowi nadużycie prawa i nie jest skuteczne. Powyższy wyrok może stać …

1
Cze

Udział Kancelarii w prestiżowym procesie

Kancelaria Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy sp. k. reprezentuje swojego Klienta – spółkę notowaną na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sporze sądowym przeciwko międzynarodowej grupie finansowo – ubezpieczeniowej z siedzibą w Londynie. Wartość przedmiotu sporu przekracza 19.000.000 PLN. Roszczenia Klienta kancelarii obejmują żądanie zapłaty odszkodowania z tytułu polisy Directors & Officers, będącej na polskim rynku nowatorskim produktem ubezpieczeniowym, którego istotą jest ubezpieczenie …

26
Maj

V Konferencja ABSL w Poznaniu

W dniach 22 – 23 maja 2014 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się V Konferencja organizowana przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland, ABSL). ABSL jest wiodącą organizacją branżową reprezentującą sektor nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. Obecnie zrzesza około 100 globalnych inwestorów, w tym centra usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), …

14
Maj

Nasi prawnicy w prasie o „opłatach półkowych”

Na kanwie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie zasądzającego na rzecz Klienta Kancelarii kwotę ponad miliona złotych od sieci marketów OBI w dniu 14 maja 2014 r. ukazał się w Głosie Wielkopolskim artykuł dotyczący tzw. „opłat półkowych”. Publikacja porusza zagadnienia wymuszania przez sieci handlowe na dostawcach towarów płatności za fikcyjne usługi marketingowe i promocję, co w rzeczywistości stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na pobieraniu innych niż marża handlowa …

15
Kwi

Opłaty od skargi na orzeczenie KIO – zmiana stanowiska Trybunału Konstytucyjnego

W dniu 3 lutego 2014 r. informowaliśmy Państwa o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym za zgodne z konstytucją uznano opłaty od skargi do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych sięgające 5 milionów złotych. Dnia 15 kwietnia 2014 r. Trybunał Konstytucyjny ponownie zajmował się tym zagadnieniem i w wydanym wyroku zmienił uprzednie stanowisko uznając opłaty w takiej wysokości za naruszające konstytucyjne prawo do sądu. Zgodnie ze stanowiskiem …

10
Kwi

Rozbudowa centrum handlowego przez Klienta kancelarii

Z przyjemnością informujemy o naszym uczestnictwie w ceremonii otwarcia rozbudowanej części jednego z największych centrów handlowych we wschodniej Wielkopolsce. Nasza kancelaria doradzała w procesie realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie centrum, jak również w negocjacjach i podpisywaniu wieloletnich umów najmu z nowymi najemcami. Wszystkie umowy zostały przy tym podpisane jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Całkowity koszt rozbudowy przekroczył 20 milionów złotych, a inwestycja zakończyła się pełnym sukcesem w postaci otwarcia …

1
Kwi

Ważny wyrok Trybunału UE dla wszystkich pracodawców

W dniu 13 marca 2014 r. w sprawie o sygnaturze C-38/13 Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozpoznał zapytanie prawne Sądu Rejonowego w Białymstoku dotyczące warunków wypowiadania przez pracodawcę umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy. Obecnie zgodnie z Kodeksem pracy dopuszczalne jest rozwiązanie takiej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, jeśli umowa to przewiduje. Trybunał zakwestionował takie rozwiązanie jako naruszające zasady równego traktowania. Zdaniem Trybunału nie …

11
Mar

Sukces zespołu procesowego Kancelarii w sprawie o „opłaty półkowe”

W dniu 26.02.2014 Sąd Okręgowy w Warszawie wydał korzystne dla Klienta Kancelarii orzeczenie, w którym w całości uwzględnił zgłoszone przez Kancelarię roszczenia o łącznej wartości ponad 1.100.000 PLN z tytułu zwrotu nienależnie pobranych tzw. „opłat półkowych”. Klientem Kancelarii jest dostawca towarów do ogólnoeuropejskiej sieci supermarketów typu „dom i ogród”. Klient zawarł z siecią szereg umów dotyczących zaopatrywania jej sklepów w oferowany przez Klienta asortyment. Sieć …

4
Mar

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca zamówień publicznych

W lutym 2014 r. Sąd Najwyższy zajmował się interpretacją przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie, w jakim określają one termin na wniesienie odwołania od czynności zamawiającego. Zgodnie z podjętą w składzie 3 sędziów Sądu Najwyższego uchwałą, do zachowania terminu nie jest wystarczające nadanie odwołania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Odwołanie musi w terminie określonym w przepisach faktycznie wpłynąć do Krajowej Izby Odwoławczej. Sąd Najwyższy potwierdził tym …

17
Lut

Współpraca Kancelarii z „Fundacją ChceMiSię”

Nasi prawnicy wspierają działalność charytatywną poznańskiej „Fundacji ChceMiSię”, mającą na celu pomoc wychowankom Domu Dziecka w Kołaczkowie. Fundacja jako jedna z pierwszych organizacji non-profit w Polsce organizuje zbiórkę środków finansowych znaną w krajach Europy Zachodniej, w tym zwłaszcza w Wielkiej Brytanii metodą „payroll giving”, zwaną także „Give As You Earn”. Payroll Giving to regularna darowizna części przychodów osiąganych przez pracownika. Polega na tym, że pracownik …