25
Paź

Sprzedaż akcji United Packaging S.A.

Dnia 1 października 2019 r. Klient Kancelarii, spółka Uniservices sp. z o.o.  jako sprzedająca oraz spółka TOP-THIMM OPAKOWANIA sp. z o.o. sp. k., należąca do Grupy Kapitałowej Thimm jako kupująca zawarły umowę sprzedaży 100% akcji spółki United Packaging S.A. United Packaging S.A. to jeden z wiodących w Polsce producentów opakowań z tektury falistej, posiadający wyposażony w nowoczesny park maszynowy zakład produkcyjny w Skarbimierzu koło Wrocławia. Suma …

18
Paź

Ważny wyrok SN dotyczący sieci franczyzowych.

Dnia 9 października 2019 r. Sąd Najwyższy oddalił skargę przedsiębiorcy prowadzącego franczyzową sieć restauracji w sprawie nałożenia przez Prezesa UOKiK kary pieniężnej za zmowę cenową polegającą na ustaleniu sztywnych cen we wszystkich lokalach należących do sieci. Uzasadniając wyrok Sąd Najwyższy stwierdził, że konieczność ochrony interesu społecznego uregulowana w art. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie zwalnia od oceny tego interesu w wypadku porozumienia horyzontalnego w ramach …

2
Wrz

Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych

Dnia 30 sierpnia 2019 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu Spółek Handlowych dotyczącą funkcjonowania spółki akcyjnej oraz komandytowo – akcyjnej. Nowelizacja nakłada na ww. spółki obowiązek prowadzenia stron internetowych i publikowania na nich wymaganych przez prawo lub statut ogłoszeń oraz informacji. W odniesieniu do spółki akcyjnej wprowadzona zostaje zasada dematerializacji akcji. W przypadku spółek niepublicznych nowe przepisy nakładają na spółki obowiązek utworzenia rejestru akcjonariuszy. Rejestr taki …

2
Wrz

Ważna uchwała SN dotycząca roszczeń z ubezpieczenia OC

Dnia 2 września 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął na wniosek Rzecznika Finansowego uchwałę, zgodnie z którą poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania (sygnatura akt III CZP 99/18). Uchwała ta ma …

29
Sie

Sukces Kancelarii przed Trybunałem w Strasburgu.

W lipcu 2019 r. Kancelaria Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy z sukcesem zakończyła prowadzone postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. W imieniu Klienta Kancelarii złożyliśmy skargę dotyczącą naruszenia jego praw na skutek przewlekłości postępowań administracyjnych i sądowo – administracyjnych, których stroną był Klient. Po rozpoznaniu skargi Trybunał zadecydował o zaproponowaniu rządowi Rzeczpospolitej Polskiej ugody obejmującej zapłatę na rzecz Klienta satysfakcjonującego go odszkodowania, która to ugoda została przyjęta.

6
Sie

Podział Grupy Krotoski – Cichy

Na mocy podpisanej pomiędzy wspólnikami Robertem Krotoskim i Mirosławem Cichy umowy faktem stał się podział największej na polskim rynku samochodowym grupy dealerskiej o rocznych obrotach przekraczających dwa miliardy złotych. W przygotowaniu i negocjowaniu warunków umowy podziałowej od początku udział brała Kancelaria Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy. Doradztwo Kancelarii w ramach transakcji podziału obejmowało między innymi uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pozyskanie finansowania, audyt składników …

16
Lip

Nowy typ spółki kapitałowej w Kodeksie spółek handlowych.

Dnia 13 czerwca 2019 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu spółek handlowych wprowadzającą do polskiego porządku prawnego nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną. Zgodnie z nowelizacją kapitał akcyjny spółki ma wynosić co najmniej 1 PLN, a jego zmiana nie będzie wiązała się z koniecznością zmiany umowy spółki. Wkładam na kapitał będzie mogła być praca wspólników lub świadczone przez nich usługi. …

16
Lip

Konferencja PANGEA NET w Amsterdamie

W dniach 27 – 30 czerwca odbyła się kolejna coroczna konferencja międzynarodowego zrzeszenia niezależnych kancelarii prawnych PANGEA NET. W tym roku gospodarzem spotkania była holenderska kancelaria Valegis Advocaten z siedzibą w Amsterdamie. Kancelarię Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy reprezentowali wspólnicy – dr Mirosław Babiaczyk i Maciej Olejniczak, a także prawnik Mateusz Doroszczonek. Spotkanie miało jubileuszowy charakter w związku z dziesięcioleciem istnienia organizacji. Objęło podsumowanie dotychczasowych osiągnięć …

9
Maj

Zmiany w zakresie obrotu ziemią rolną.

Dnia 26 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowelizacja liberalizuje dotychczasowe zasady nabywania ziemi rolnej przez osoby niebędące rolnikami. Zgodnie z nowymi zasadami ograniczenia nie będą dotyczyć gruntów o powierzchni mniejszej od 1 ha. Nie będą także obejmować nabycia nieruchomości w drodze postępowania egzekucyjnego, podziału majątku oraz przekształceń spółek prawa handlowego. Dodatkowo, gdy do zbycia nieruchomości rolnej …

9
Maj

Zmiany prawne w związku z obowiązywaniem RODO

Dnia 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca szereg zmian w kilkudziesięciu aktach prawnych, mająca na celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych. Ustawa wprowadza zmiany między innymi w Kodeksie postępowania administracyjnego, Kodeksie pracy, Ordynacji podatkowej, Prawie bankowym oraz ustawach regulujących wykonywanie zawodów zaufania publicznego (adwokaci, radcowie prawni, notariusze, architekci, lekarze) . Zmiany dotyczą sposobu …