21
Kwi

Fuzja Avenir Medical Poland i Perfect Eye

W pierwszym kwartale 2021 r. dokonane zostało połączenie spółek Avenir Medical Poland sp. z o.o., operatora sieci Twoje Soczewki z jednej strony oraz Perfect Eye Medical sp. z o.o. i Perfect Eye Optic sp. z o.o. z drugiej strony. Fuzja przeprowadzona została poprzez podniesienie kapitału zakładowego spółki Avenir Medical Poland sp. z o.o. i wniesienie przez dotychczasowego wspólnika spółek Perfect Eye Medical sp. z o.o. i Perfect Eye Optic …

21
Kwi

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej

W marcu 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii skierowało do konsultacji publicznych projekty ustawy o fundacji rodzinnej. Konsultacje te obecnie są w toku, uchwalenie ustawy planowane jest na drugą połowę 2021 r. i miałaby ona wejść w życie z początkiem roku 2022.  Celem projektu jest utworzenie skutecznego mechanizmu prawnego wielopokoleniowej sukcesji majątku. Fundacja ułatwić ma akumulację i ochronę kapitału. Fundatorem fundacji rodzinnej będzie mogła zostać osoba …

4
Kwi

Wygrany spór o rozliczenie nakładów na nieruchomość wspólną.

Dnia 29 marca 2021 r. uzyskaliśmy dla jednego z Klientów Kancelarii w pełni uwzględniające jego interesy rozstrzygnięcie sądu w sprawie dotyczącej zniesienia współwłasności nieruchomości i rozliczenia nakładów sięgających ponad 250.000 PLN. Klient zlecił Kancelarii opracowanie i wniesienie apelacji od niekorzystnego dla niego postanowienia sądu I instancji, nakazującego Klientowi spłatę połowy wartości zabudowanej nieruchomości, bez uwzględnienia poczynionych wyłącznie przez niego nakładów na wzniesienie budynku na wspólnym …

4
Kwi

Wygrana w sporze o ponad 850.000 PLN

Dnia 2 kwietnia 2021 r. uzyskaliśmy dla jednego z Klientów Kancelarii wyrok zasądzający zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w kwocie przekraczającej 850.000 PLN, powiększonej o odsetki i koszty postępowania. Klientem Kancelarii jest spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, aktywna między innymi w obszarze budownictwa energetycznego. Spółka ta realizowała dla jednego z największych w Polsce koncernów energetycznych roboty budowlane obejmujące budowę oraz przebudowę obiektów o łącznej …

5
Mar

Zmiany w prawie bankowym.

Dnia 25 lutego 2021 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Prawo bankowe. Celem nowelizacji jest dokonanie niezbędnych zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych, tzw. CRD V/CRR II. Wprowadzone nowelizacją zmiany nakierowane są na uzupełnienie programu reform o rozwiązania wypracowane przez podmioty odpowiedzialne za ustanawianie ogólnoświatowych standardów, tj. Bazylejski Komitet …

5
Mar

UOKiK nakłada kary za tzw. zatory płatnicze.

W lutym 2021 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie pierwsze decyzje w przedmiocie nałożenia kar finansowych na przedsiębiorców, którzy nie regulują w terminie zobowiązań na rzecz kontrahentów. Kary zostały nałożone na dwie spółki działające w sektorze TSL i wynoszą łącznie prawie 500.000 PLN. Podstawę prawną do nałożenia kar stanowią przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Nakładając kary Prezes UOKiK wskazał, że walka zatorami …

25
Lut

Zakup gruntów inwestycyjnych przez Klienta Kancelarii

Dnia 21 stycznia 2021 roku, przy udziale wspólnika Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy, dra Mirosława Babiaczyka, zawarta została warunkowa umowa sprzedaży obejmująca zakup przez Klienta Kancelarii – spółkę należącą do międzynarodowego koncernu działającego w branży produkcji drzewnej – gruntu przeznaczonego pod budowę nowego zakładu przemysłowego. Wartość transakcji to prawie 1.000.000 PLN. Równolegle Kancelaria udziela także Klientowi kompleksowego wsparcia prawnego dotyczącego …

25
Lut

Wsparcie Ogólnopolskiego Konkursu Praw Człowieka.

W styczniu 2021 roku Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy zaangażowała się we wsparcie dla Ogólnopolskiego Konkursu Praw Człowieka organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa – ELSA Poznań, pod patronatem honorowym Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu , Rektora Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dziekana Wydziału Prawa i Psychologii Uniwersytet SWPS w Poznaniu, Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytutu na Rzecz Państwa Prawa, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz Centrum Pomocy …

2
Sty

Nowy sąd do spraw zamówień publicznych.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku rozpoczyna działalność nowy, specjalistyczny sąd, którego zadaniem będzie rozpoznawaniem skarg od wyroków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Jest to związane z wejściem w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Wszystkie skargi rozpoznawane będą w XXIII Wydziale Gospodarczo Odwoławczym i Zamówień Publicznych Sądu Okręgowego w Warszawie. Dla wykonawców chcących zaskarżyć wyrok Krajowej …

2
Sty

Ustawa o wsparciu morskich farm wiatrowych.

Dnia 17 grudnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Celem ustawy jest realizacja zobowiązań Polski wynikających z prawa Unii Europejskiej, albowiem zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Rzeczpospolita Polska zobowiązana jest do utrzymania po 2020 r. obowiązkowego udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto …