6
Maj

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący gminnych przepisów porządkowych.

Dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie pod sygnaturą K 12/20 Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż przepis art. 40 ust. 3 i ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym w zakresie, w jakim ogranicza kompetencje gminy do stanowienia przepisów porządkowych tylko w odniesieniu do materii, w której brak jest regulacji ustawowej jest zgodny z Konstytucją. Sprawa została zainicjowana wnioskiem złożonym przez radę miejską Leszna. We wniosku zakwestionowano wyżej wymienione przepisy …

6
Maj

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca kosztów egzekucji komorniczej

Dnia 26 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy w sprawie pod sygnaturą III CZP 91/22 podjął uchwałę dotyczącą ponoszenia przez wierzyciela kosztów niecelowego wszczęcia egzekucji w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji w przypadku, gdy upłynął termin przedawnienia roszczenia objętego tytułem wykonawczym. Zgodnie z treścią uchwały, w przypadku odmowy wszczęcia egzekucji na podstawie z uwagi na oczywisty upływ terminu przedawnienia roszczenia wynikającego z tytułu wykonawczego, gdy wierzyciel nie przedłożył dokumentu …

15
Kwi

Wygrana z ubezpieczycielem w precedensowym sporze odszkodowawczym

Dnia 4 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Łodzi, zmieniając na skutek apelacji złożonej przez Kancelarię wcześniejszy wyrok sądu rejonowego, uwzględnił wniesione przez Kancelarię w imieniu Klienta (spółki należącej do jednej z największych grup kapitałowych w Europie) powództwo przeciwko ubezpieczycielowi o odszkodowanie. Klient Kancelarii został wcześniej zobowiązany do zapłaty odszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy, jakiemu uległ jego pracownik. Odpowiedzialność cywilna Klienta w tym zakresie była …

15
Kwi

Wygrana w sprawie przeciwegzekucyjnej o wartości ponad 1.000.000 PLN

Dnia 18 marca 2022 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wydał korzystny dla Klienta Kancelarii wyrok w sprawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności. Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy reprezentując Klienta – spółkę z branży budowlanej notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – w sprawie o zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót budowlanych uzyskała prawomocny wyrok zasadzający całość dochodzonego roszczenia i następnie, wobec odmowy dobrowolnego uregulowania należności, skierowała …

20
Lut

Ważne zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Dnia 9 lutego 2022 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych i niektórych innych ustaw, mającą wprowadzić przepisu regulujące tzw. prawo holdingowe. W kodeksie spółek handlowych nowelizacja dodaje nowy dział pod tytułem „Grupa spółek”. Pod tym pojęciem ustawa każe rozumieć spółkę dominującą i spółkę albo spółki zależne, będące spółkami kapitałowymi, kierujące się zgodnie z uchwałą o uczestnictwie w grupie spółek wspólną …

20
Sty

Dwie uchwały Sądu Najwyższego dotyczące funkcjonowania spółki akcyjnej

W styczniu 2022 r. Sąd Najwyższy podjął dwie ważne uchwały dotyczące praktycznych aspektów prawnych funkcjonowania spółek akcyjnych i ich organów. Zgodnie z uchwałą z dnia 20 stycznia 2022 r. III CZP 17/22 nie jest dopuszczalne ustalenie na podstawie art. 189 k.p.c., że na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej została podjęta określona uchwała, jeżeli w protokole walnego zgromadzenia stwierdzono, że uchwała nie została podjęta.​ Zgodnie z tym …

20
Sty

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca służebności gruntowych

Dnia 13 stycznia 2022 r. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej w sprawie pod sygnaturą III CZP 14/22 podjął uchwałę dotyczącą bytu prawnego nieruchomości gruntowej w sytuacji podziału i następczo scalenia nieruchomości. Zgodnie z treścią uchwały po podziale nieruchomości władnącej, a następnie scaleniu wydzielonej w ten sposób części z inną nieruchomością, nie mającą statusu nieruchomości władnącej, służebność gruntowa rozciąga się na całą powstałą w ten sposób nieruchomość. Uchwała dotyczy …

20
Gru

Projekt zmian prawa spadkowego

Dnia 16 grudnia 2021 r. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Cywilny w zakresie dotyczącym spadków. Projekt zakłada poszerzenie podstaw uznania spadkobiercy przez sąd za niegodnego dziedziczenia o przesłankę uchylania się od wykonywania obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy oraz ogranicza odpowiedzialność Skarbu Państwu i gminy dziedziczących ustawowo za długi spadkowe. W związku z opublikowaniem projektu na temat zmian wypowiedział się Rzecznik Praw Obywatelskich, który uznał proponowane …

20
Gru

Wygrywamy w WSA w sprawie opłaty planistycznej

Dnia 17 grudnia 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu na skutek skargi złożonej przez prawników Kancelarii uchylił w całości niekorzystną dla Klienta Kancelarii decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie ustalenia tzw. opłaty planistycznej w kwocie przekraczającej 600.000 PLN w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowej przeznaczonej po budownictwo mieszkaniowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił podniesione w skardze zarzuty dotyczące braku zbadania przez organ administracji wskazanych przez …

13
Gru

Zmiany w Kodeksie cywilnym

Dnia 2 grudnia 2021 r. Sejm przyjął nowelizację Kodeksu cywilnego dotyczącą przedawnienia roszczeń oraz instytucji wyzysku.  W zakresie przedawnienia roszczeń istotna zmiana dotyczy skutku wystąpienia z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej. Wniosek ten nie będzie przerywał jak dotąd biegu przedawnienia, ale jedynie zawieszał jego bieg na czas trwania postępowania. Rozwiązanie takie ograniczy możliwość stosowania zawezwania do ugody w celu unikania przedawnienia. W odniesieniu do regulacji tzw. …