30
Maj

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Dnia 28 maja 2020 r. Sejm uchwalił Ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Jej celem jest pomoc przedsiębiorcom w celu przezwyciężenia kryzysu wywołanego epidemią COVID – 19. Ustawa przewiduje udzielanie pomocy o charakterze zwrotnym dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Pomoc adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Pomoc ma na celu umożliwienie opracowania planu restrukturyzacyjnego …

30
Maj

Zmiany w prawie dotyczące egzekucji z nieruchomości.

Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Sejm dokonał istotnych zmian Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie możliwości wykorzystania nieruchomości jako zabezpieczenia wierzytelności oraz procedury egzekucji z nieruchomości. Zgodnie z dodanym do Kodeksu cywilnego przepisem art. 3871 nieważna jest umowa, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności nieruchomości służącej zaspokojeniu …

8
Maj

Oddalenie roszczeń podatkowych wobec Klienta Kancelarii

Dnia 29 kwietnia 2020 r. zakończyło się prowadzone w stosunku do Klienta Kancelarii – spółki z kapitałem zagranicznym prowadzącej działalność w obszarze upraw rolnych – postępowanie podatkowe dotyczące prawidłowości obliczenia podatku CIT. W toku podejmowanych czynności kontrolnych dokonano ustaleń, iż Klient zaniżył dochód będący podstawą opodatkowania, wynikający z dokonanych transakcji obrotu nieruchomościami i dzierżawy nieruchomości o ponad 15.000.000 PLN. Zespół prawa podatkowego Kancelarii po zapoznaniu …

8
Maj

Uzyskaliśmy dla Klienta Kancelarii ponad milion złotych.

W kwietniu 2020 r. Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy reprezentowała interesy swojego Klienta – spółki produkującej zaawanasowane technologicznie materiały budowlane – w sporze z jedną z polskich gmin dotyczącym bezpośredniej zapłaty przez zamawiającego w ramach zamówienia publicznego należności Klienta jako podwykonawcy, nieopłaconych przez wykonawcę. Roszczenia Klienta zostały zakwestionowane w związku z wcześniejszym otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego wykonawcy, które to postępowanie powoduje wstrzymanie z mocy prawa dokonywania zapłaty …

2
Kwi

Pakiet pomocowy dla przedsiębiorców.

Dnia 31 marca 2020 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nowelizacja wprowadza szereg rozwiązań mających na celu udzielenie wsparcia przedsiębiorcom oraz pracownikom w związku z kryzysem gospodarczym spowodowanym epidemią. Pracodawcy zyskują między innymi uprawnienie do wprowadzenia przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy, a państwo ma przejąć część kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników. Ustawa wprowadza także możliwość …

2
Kwi

Sprzedaż najdroższego konia w historii Polski.

W marcu 2020 r. Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy reprezentowała interesy sprzedającego w międzynarodowej transakcji sprzedaży konia sportowego. Uzyskana za polskiego szlachetnego ogiera półkrwi cena stanowi tajemnicę handlową stron umowy sprzedaży, jest to jednak najwyższa cena, za jaką kiedykolwiek sprzedano w Polsce konia. Sprzedającym jest polska spółka zajmująca się od lat hodowlą, treningiem i sprzedażą koni sportowych. Kupującym jest spółka belgijska specjalizująca się w trenowaniu i sprzedaży …

16
Mar

Zmiany w Prawie budowlanym.

Dnia 13 lutego 2020 r. Sejm uchwalił obszerną nowelizację ustawy Prawo budowlane. Zmianie ulegną między innymi regulacje dotyczące zawartości projektu budowlanego. Oprócz projektu architektonicznego i projektu zagospodarowania terenu pojawi się projekt techniczny, który zawierać musi w szczególności projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, charakterystykę energetyczną oraz w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. W odniesieniu …

16
Mar

Konferencja PANGEA NET w New Delhi.

W dniach 20 – 23 lutego w New Delhi odbyła się kolejna coroczna konferencja międzynarodowego zrzeszenia niezależnych kancelarii prawnych PANGEA NET. Gospodarzem konferencji była kancelaria ILG India. Kancelarię Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy reprezentowali wspólnicy – dr Mirosław Babiaczyk i Maciej Olejniczak, a także radca prawny Filip Nowakowski. Wydarzenie objęło między innymi spotkania prawników w ramach grup roboczych, w tym w zakresie arbitrażu międzynarodowego oraz dyskusje …

17
Lut

Zmiany w procedurze cywilnej.

Dnia 9 stycznia 2020 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizacja obejmuje dodanie nowego postępowania odrębnego dedykowanego rozstrzyganiu sporów w sprawach własności intelektualnej. Do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualnej właściwe będą sądy okręgowe, a Sąd Okręgowy w Warszawie wyłącznie właściwy w sprawach dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym. Nowe przepisy regulują …

17
Lut

Udział Kancelarii w przejęciu Avenir Medical Poland.

Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy z satysfakcją informuje, iż doradzaliśmy przy transakcji, w wyniku której fundusz Private Venture Partners stał się właścicielem 100% akcji spółki Avenir Medical Poland SA. Był to drugi etap transakcji, albowiem w maju 2018 r., fundusz Private Venture Partners kupił od założycieli spółki pakiet 56% akcji. Wartości transakcji pozostaje tajemnicą handlową jej stron. Spółka informuje, że w ubiegłym roku jej przychody …