7
Paź

Przeprowadzenie pionierskiej procedury ‘odwrotnego połączenia’ spółek.

W oparciu o znowelizowany z mocą od 1 marca 2020 r. przepis art. 515 Kodeksu spółek handlowych prawnicy Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy z sukcesem przeprowadzili połączenie dwóch spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których łączny kapitał zakładowy przekracza 40.000.000 PLN. Połączenie przeprowadzone zostało w trybie tzw. połączenia odwrotnego (downstream merger), tj. przejęcia spółki dominującej przez spółkę od niej zależną. W doktrynie i orzecznictwie sprzed nowelizacji KSH liczne kontrowersje wywoływała kwestia, …

7
Paź

Roszczenia przeciwko KNF w związku z obligacjami GetBack SA

Reprezentując jednego z pokrzywdzonych obligatariuszy w sprawie niewypłacalności spółki GetBack SA Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy przygotowała pozew o zapłatę odszkodowania przeciwko Skarbowi Państwa – Komisji Nadzoru Finansowego. Pozew oparty jest na opracowanej przez zespół procesowy Kancelarii strategii uwzględniającej rażące zaniedbania Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie kontroli emitenta obligacji oraz podmiotów oferujących te obligacje na rynku, co w przekonaniu Kancelarii uzasadnia odpowiedzialność Skarbu Państwa …

17
Wrz

Spór pomiędzy Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych a Głównym Geodetą Kraju

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wszczął postępowanie administracyjne dotyczące domniemanego naruszenia przez Głównego Geodetę Kraju przepisów RODO poprzez przetwarzanie bez podstawy prawnej danych osobowych w postaci numerów ksiąg wieczystych na portalu internetowym GEOPORTAL2. Główny Geodeta Kraju, na podstawie porozumień zawartych ze starostami szeregu powiatów umożliwił pozyskanie poprzez portal internetowy GEOPORTAL2 numerów ksiąg wieczystych nieruchomości gruntowych. Prezes Urzędu Ochrony Danych …

2
Wrz

Ważne stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie roszczeń o ochronę dóbr osobistych.

Dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie o sygnaturze III CZP 78/19 Sąd Najwyższy w podjął istotną z punktu widzenia praktyki sądowej uchwałę dotyczącą roszczeń wynikających z naruszenia dóbr osobistych. Zgodnie z tą uchwałą sąd rozpoznający sprawę uprawniony jest do żądania od podmiotu związanego tajemnicą telekomunikacyjną informacji pozwalających zweryfikować twierdzenie powoda, że czynu naruszającego dobra osobiste dopuścił się pozwany w sprawie. Uchwała stanowić będzie znaczące ułatwienie …

17
Sie

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kar umownych w zamówieniach publicznych.

Dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie o sygnaturze III CZP 67/19 Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotyczącą kar umownych zastrzeganych w umowach o roboty budowlane. Zgodnie z treścią uchwały Artykuł 483 § 1 k.c. nie wyłącza dopuszczalności zastrzeżenia kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o której mowa w art. 143d ust. 1 pkt 7 lit. …

13
Sie

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca wekslowego zabezpieczenia wierzytelności

Dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie o sygnaturze III CZP 72/19 Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą ​Porozumienie wekslowe, w którym wskazano, że wierzyciel może opatrzyć weksel gwarancyjny in blanco datą płatności według swego uznania, nie upoważnia do uzupełnienie weksla datą płatności przypadającą po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego. Uchwała ma doniosłe znaczenie przede wszystkim dla instytucji finansowych, które korzystają …

13
Sie

Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego w sprawie szkód na osobie

Dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie o sygnaturze III CZP 31/19 Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów, na wniosek Rzecznika Finansowego podjął istotną z punktu widzenia praktyki sądowej uchwałę dotyczącą roszczeń odszkodowawczych wynikających ze spowodowania rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała. Wniosek Rzecznika Finansowego z dnia 29 kwietnia 2019 r. złożony został w związku z zaobserwowaną rozbieżną praktyką orzeczniczą sądów powszechnych w sprawach przeciwko ubezpieczycielom, obejmującym żądanie …

13
Lip

Umorzenie opłaty za wycinkę drzew w kwocie ponad 3.000.000 PLN

Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy reprezentując Klienta – spółkę należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej prowadzącą zakład produkcyjny – uzyskała korzystną decyzję administracyjną zwalniającą Klienta z obowiązku zapłaty ponad 3.000.000 PLN z tytułu należności za dokonaną wycinkę drzew. Klient Kancelarii uzyskał zgodę na wycinkę kilkuset drzew w związku z realizowaną rozbudową zakładu produkcyjnego, pod warunkiem dokonania nasadzeń zastępczych. Nasadzenia te zostały dokonane, jednak w związku z obumarciem …

13
Lip

Inwestycja typu greenfield o wartości ponad 300.000.000 EUR

Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy zaangażowana jest obecnie w kompleksową obsługę inwestycji typu greenfield obejmującej budowę i uruchomienie zakładu produkcyjnego o wartości przekraczającej 300.000.000 EUR. Naszym Klientem jest grupa kapitałowa posiadająca kilkanaście fabryk w różnych krajach europejskich i zatrudniająca ponad 2.500 osób. W ramach świadczonego doradztwa wspomagamy Klienta w podejmowaniu strategicznych decyzji oraz podejmujemy aktywne działania w obszarach obejmujących w szczególności zakup nieruchomości, uchwalenie miejscowego planu …

30
Maj

Ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Dnia 28 maja 2020 r. Sejm uchwalił Ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Jej celem jest pomoc przedsiębiorcom w celu przezwyciężenia kryzysu wywołanego epidemią COVID – 19. Ustawa przewiduje udzielanie pomocy o charakterze zwrotnym dla przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Pomoc adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Pomoc ma na celu umożliwienie opracowania planu restrukturyzacyjnego …