6
Lis

Spór o ponad 250.000 PLN wynagrodzenia za obsługę menadżerską sprzedaży akcji

Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy reprezentuje menadżerów w sporze ze spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie o zapłatę wynagrodzenia za usługi świadczone w ramach obsługi transakcji sprzedaży akcji zagranicznej spółki zależnej. W ramach sporu Kancelaria kwestionuje niekorzystne dla Klientów zapisy umowy regulującej świadczenie usług jako nieważne z mocy prawa. Przygotowywany przez prawników działu procesowego Kancelarii pozew obejmuje w szczególności dokładne przedstawienie przebiegu procesu due …

6
Lis

Zawarliśmy korzystną ugodę w sporze o ponad 500.000 PLN

Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy zawarła na korzystanych dla Klienta warunkach ugodę w sporze sądowym o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie usług remontowych taboru kolejowego. Ugoda, przewidująca rozłożenia wynagrodzenia na raty, pozwala na zaspokojenie interesu finansowego Klienta Kancelarii oraz uniknięcie długotrwałego i skomplikowanego procesu. Zawarcie ugody przed mediatorem sądowym pozwala też Klientowi Kancelarii na odzyskanie uiszczonej opłaty sądowej.

6
Lis

Dochodzimy roszczeń przekraczających 25 milionów EUR

Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy, reprezentując generalnego wykonawcę szeregu obiektów komercyjnych dla inwestora wchodzącego w skład działającej globalnie grupy kapitałowej wystąpiła z roszczeniami o zapłatę ponad 25 milionów EUR wynagrodzenia z tytułu zrealizowanych robót budowlanych. Działania Kancelarii na etapie przedsądowym obejmują w szczególności analizę umów o roboty budowlane oraz analizę sytuacji finansowej inwestora, w tym przekazanych przez niego umów dotyczących pozyskania finansowania. Niezależnie od żądania zapłaty, …

7
Paź

Przeprowadzenie pionierskiej procedury ‘odwrotnego połączenia’ spółek.

W oparciu o znowelizowany z mocą od 1 marca 2020 r. przepis art. 515 Kodeksu spółek handlowych prawnicy Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy z sukcesem przeprowadzili połączenie dwóch spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których łączny kapitał zakładowy przekracza 40.000.000 PLN. Połączenie przeprowadzone zostało w trybie tzw. połączenia odwrotnego (downstream merger), tj. przejęcia spółki dominującej przez spółkę od niej zależną. W doktrynie i orzecznictwie sprzed nowelizacji KSH liczne kontrowersje wywoływała kwestia, …

7
Paź

Roszczenia przeciwko KNF w związku z obligacjami GetBack SA

Reprezentując jednego z pokrzywdzonych obligatariuszy w sprawie niewypłacalności spółki GetBack SA Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy przygotowała pozew o zapłatę odszkodowania przeciwko Skarbowi Państwa – Komisji Nadzoru Finansowego. Pozew oparty jest na opracowanej przez zespół procesowy Kancelarii strategii uwzględniającej rażące zaniedbania Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie kontroli emitenta obligacji oraz podmiotów oferujących te obligacje na rynku, co w przekonaniu Kancelarii uzasadnia odpowiedzialność Skarbu Państwa …

17
Wrz

Spór pomiędzy Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych a Głównym Geodetą Kraju

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wszczął postępowanie administracyjne dotyczące domniemanego naruszenia przez Głównego Geodetę Kraju przepisów RODO poprzez przetwarzanie bez podstawy prawnej danych osobowych w postaci numerów ksiąg wieczystych na portalu internetowym GEOPORTAL2. Główny Geodeta Kraju, na podstawie porozumień zawartych ze starostami szeregu powiatów umożliwił pozyskanie poprzez portal internetowy GEOPORTAL2 numerów ksiąg wieczystych nieruchomości gruntowych. Prezes Urzędu Ochrony Danych …

2
Wrz

Ważne stanowisko Sądu Najwyższego w sprawie roszczeń o ochronę dóbr osobistych.

Dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie o sygnaturze III CZP 78/19 Sąd Najwyższy w podjął istotną z punktu widzenia praktyki sądowej uchwałę dotyczącą roszczeń wynikających z naruszenia dóbr osobistych. Zgodnie z tą uchwałą sąd rozpoznający sprawę uprawniony jest do żądania od podmiotu związanego tajemnicą telekomunikacyjną informacji pozwalających zweryfikować twierdzenie powoda, że czynu naruszającego dobra osobiste dopuścił się pozwany w sprawie. Uchwała stanowić będzie znaczące ułatwienie …

17
Sie

Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie kar umownych w zamówieniach publicznych.

Dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie o sygnaturze III CZP 67/19 Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotyczącą kar umownych zastrzeganych w umowach o roboty budowlane. Zgodnie z treścią uchwały Artykuł 483 § 1 k.c. nie wyłącza dopuszczalności zastrzeżenia kary umownej z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o której mowa w art. 143d ust. 1 pkt 7 lit. …

13
Sie

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca wekslowego zabezpieczenia wierzytelności

Dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie o sygnaturze III CZP 72/19 Sąd Najwyższy podjął uchwałę, zgodnie z którą ​Porozumienie wekslowe, w którym wskazano, że wierzyciel może opatrzyć weksel gwarancyjny in blanco datą płatności według swego uznania, nie upoważnia do uzupełnienie weksla datą płatności przypadającą po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego. Uchwała ma doniosłe znaczenie przede wszystkim dla instytucji finansowych, które korzystają …

13
Sie

Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego w sprawie szkód na osobie

Dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie o sygnaturze III CZP 31/19 Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów, na wniosek Rzecznika Finansowego podjął istotną z punktu widzenia praktyki sądowej uchwałę dotyczącą roszczeń odszkodowawczych wynikających ze spowodowania rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała. Wniosek Rzecznika Finansowego z dnia 29 kwietnia 2019 r. złożony został w związku z zaobserwowaną rozbieżną praktyką orzeczniczą sądów powszechnych w sprawach przeciwko ubezpieczycielom, obejmującym żądanie …