1
Sie

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zwrotu nieruchomości przejętej pod drogi publiczne

Dnia 30 czerwca 2021 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie prowadzonej pod sygnaturą SK 37/19 stwierdził, iż niezgodne z Konstytucją są przepisy tzw. specustawy drogowej, czyli ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych rozumiane w ten sposób, że wyłączone jest odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, które stały się zbędne na cele określone …

1
Sie

Zmiana w Kodeksie cywilnym dotycząca szkód na osobie.

Dnia 24 czerwca 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny. Na mocy tej nowelizacji do Kodeksu dodany został przepis art. 4462, zgodnie z którym w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Regulacja ta …

1
Sie

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dnia 24 czerwca 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Zmiana dotyczy dopuszczalności stwierdzania nieważności decyzji administracyjnej. Zgodnie z uchwalonymi zmianami wyłączone jest stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, w tym wydanej z rażącym naruszeniem prawa, jeśli od dnia jej doręczenia minęło 10 lat lub jeśli wywołała ona nieodwracalne skutki prawne.  Wyjątkiem są decyzje trwale niewykonalne oraz takie, których wykonanie …

1
Sie

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca odpowiedzialności za produkt niebezpieczny

Dnia 6 lipca 2021 r. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podjął niezwykle ważną dla obrotu prawnego uchwałę dotyczącą roszczeń przysługujących poszkodowanemu w ramach reżimu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Zgodnie z Kodeksem cywilnym producent (lub importer) odpowiada za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Sąd Najwyższy w podjętej uchwale (sygnatura akt III CZP 34/20) stwierdził, że w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poza zobowiązaniem …

24
Maj

Udział Kancelarii w procesie o kary umowne w kwocie ponad 200.000 PLN

Prawnicy Kancelarii reprezentują inwestora w sporze z wykonawcą robót budowlanych na tle odstąpienia od umowy i naliczenia przez obie strony kar umownych. W toku realizacji robót wykonawca wskazał na rzekome błędy w projekcie budowlanym i żądał zmiany projektu. Inwestor żądanie wykonawcy odrzucił, opierając się na zgodnych oświadczeniach projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego o prawidłowości przyjętych w projekcie rozwiązań technicznych. Wykonawca odmówił realizacji robót i obie strony złożyły oświadczenia od odstąpieniu …

24
Maj

Projekt zmian w zakresie stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych

Dnia 20 maja 2021 r. miało miejsce I czytanie na posiedzeniu Sejmu złożonego przez Komisję Ustawodawczą projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Przedmiotem projektu jest zmiana przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie dopuszczalności stwierdzania nieważności decyzji administracyjnej wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Zgodnie z projektowanymi zmianami wyłączona ma zostać …

21
Kwi

Fuzja Avenir Medical Poland i Perfect Eye

W pierwszym kwartale 2021 r. dokonane zostało połączenie spółek Avenir Medical Poland sp. z o.o., operatora sieci Twoje Soczewki z jednej strony oraz Perfect Eye Medical sp. z o.o. i Perfect Eye Optic sp. z o.o. z drugiej strony. Fuzja przeprowadzona została poprzez podniesienie kapitału zakładowego spółki Avenir Medical Poland sp. z o.o. i wniesienie przez dotychczasowego wspólnika spółek Perfect Eye Medical sp. z o.o. i Perfect Eye Optic …

21
Kwi

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej

W marcu 2021 r. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii skierowało do konsultacji publicznych projekty ustawy o fundacji rodzinnej. Konsultacje te obecnie są w toku, uchwalenie ustawy planowane jest na drugą połowę 2021 r. i miałaby ona wejść w życie z początkiem roku 2022.  Celem projektu jest utworzenie skutecznego mechanizmu prawnego wielopokoleniowej sukcesji majątku. Fundacja ułatwić ma akumulację i ochronę kapitału. Fundatorem fundacji rodzinnej będzie mogła zostać osoba …

4
Kwi

Wygrany spór o rozliczenie nakładów na nieruchomość wspólną.

Dnia 29 marca 2021 r. uzyskaliśmy dla jednego z Klientów Kancelarii w pełni uwzględniające jego interesy rozstrzygnięcie sądu w sprawie dotyczącej zniesienia współwłasności nieruchomości i rozliczenia nakładów sięgających ponad 250.000 PLN. Klient zlecił Kancelarii opracowanie i wniesienie apelacji od niekorzystnego dla niego postanowienia sądu I instancji, nakazującego Klientowi spłatę połowy wartości zabudowanej nieruchomości, bez uwzględnienia poczynionych wyłącznie przez niego nakładów na wzniesienie budynku na wspólnym …

4
Kwi

Wygrana w sporze o ponad 850.000 PLN

Dnia 2 kwietnia 2021 r. uzyskaliśmy dla jednego z Klientów Kancelarii wyrok zasądzający zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane w kwocie przekraczającej 850.000 PLN, powiększonej o odsetki i koszty postępowania. Klientem Kancelarii jest spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, aktywna między innymi w obszarze budownictwa energetycznego. Spółka ta realizowała dla jednego z największych w Polsce koncernów energetycznych roboty budowlane obejmujące budowę oraz przebudowę obiektów o łącznej …