10
Lis

Duże zmiany w prawie odpadowym.

Dnia 14 października 2021 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o odpadach, która ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Jest to nowelizacja o zasadniczym znaczeniu, albowiem wprowadza ona do ww. ustawy – w jej artkule pierwszym – określenie celu regulacji, jakim ma być przejście całej polskiej gospodarki na tzw. gospodarkę obiegu zamkniętego. Wprowadzone zmiany obejmują między innymi: szczegółowe regulacje postępowania z odpadami budowalnymi i rozbiórkowymi, …

10
Lis

Ważna uchwała Sądu Najwyższego .

Dnia 27 października 2021 r. w sprawie o sygnaturze III CZP 109/20 Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podjął niezwykle istotną dla praktyki procesowej uchwałę, zgodnie z którą „Wykładnia prawa, która legła u podstaw rozstrzygnięcia w zakończonej prawomocnie sprawie, w której powód dochodził części świadczenia, nie jest objęta mocą wiążącą wyroku w innej sprawie o dalszą część tego świadczenia, pomiędzy tymi samymi stronami, w tym samym stanie faktycznym …

5
Paź

Sprzedaż Galerii Malta.

Przy udziale prawników Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy sfinalizowana została sprzedaż jednego na najlepiej znanych i największych poznańskich centrów handlowych – Galerii Malta. Zespół Kancelarii skutecznie reprezentował dotychczasowego właściciela w całym procesie negocjacyjnym oraz przy podpisywaniu umowy przedwstępnej i przyrzeczonej. Kwota transakcji pozostaje tajemnicą handlową stron umowy. Działania prawników Kancelarii w powyższej transakcji obejmowały w szczególności udział w prowadzonym przez kupującego procesie due diligence …

5
Paź

Sprzedaż terenów inwestycyjnych w Poznaniu.

We wrześniu 2021 r. sfinalizowana została przez jednego z Klientów Kancelarii sprzedaż położonych w ścisłym centrum Poznania działek przeznaczonych pod budownictwo wielomieszkaniowe. Nieruchomość została sprzedana inwestorowi z branży deweloperskiej wraz z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę. Kwota transakcji przekroczyła 8.000.000 PLN. Prawnicy Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy doradzali Klientowi w całym procesie przygotowania nieruchomości i jej sprzedaży. Doradztwo to objęło między innymi reprezentowanie przed wojewodą i sądem administracyjnym i uzyskanie …

5
Wrz

Projekt ustawy w sprawie e-faktur VAT i Krajowego Systemu e-Faktur

Dnia 31 sierpnia 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało informację o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu zmian do ustawy o podatku od towarów i usług obejmującego wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur. Zgodnie z planem Ministerstwo Finansów chce, aby wykorzystanie e-faktur jako dobrowolne było testowane już od października 2021 r. Obligatoryjne ma się stać w 2023 r. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur ma ułatwić rozliczanie obrotu pomiędzy przedsiębiorcami poprzez standaryzację …

5
Wrz

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego w sprawie roszczeń właściciela gruntu.

Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 17 sierpnia 2021 r. sygnatura III CZP 79/19 roszczenie właściciela gruntu wynikające z przepisu art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego nie ulega przedawnieniu. Przepis art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego stanowi, iż właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może …

1
Sie

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący zwrotu nieruchomości przejętej pod drogi publiczne

Dnia 30 czerwca 2021 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie prowadzonej pod sygnaturą SK 37/19 stwierdził, iż niezgodne z Konstytucją są przepisy tzw. specustawy drogowej, czyli ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych rozumiane w ten sposób, że wyłączone jest odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, które stały się zbędne na cele określone …

1
Sie

Zmiana w Kodeksie cywilnym dotycząca szkód na osobie.

Dnia 24 czerwca 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks cywilny. Na mocy tej nowelizacji do Kodeksu dodany został przepis art. 4462, zgodnie z którym w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Regulacja ta …

1
Sie

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego.

Dnia 24 czerwca 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Zmiana dotyczy dopuszczalności stwierdzania nieważności decyzji administracyjnej. Zgodnie z uchwalonymi zmianami wyłączone jest stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, w tym wydanej z rażącym naruszeniem prawa, jeśli od dnia jej doręczenia minęło 10 lat lub jeśli wywołała ona nieodwracalne skutki prawne.  Wyjątkiem są decyzje trwale niewykonalne oraz takie, których wykonanie …

1
Sie

Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca odpowiedzialności za produkt niebezpieczny

Dnia 6 lipca 2021 r. Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej podjął niezwykle ważną dla obrotu prawnego uchwałę dotyczącą roszczeń przysługujących poszkodowanemu w ramach reżimu odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Zgodnie z Kodeksem cywilnym producent (lub importer) odpowiada za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Sąd Najwyższy w podjętej uchwale (sygnatura akt III CZP 34/20) stwierdził, że w przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia poza zobowiązaniem …