23
Gru

Połączenie spółek Grupy Amiblu w Polsce.

Na dzień 2 stycznia 2020 r. planowane jest dokonanie połączenia Amiblu sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz Amiblu Poland sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej – dwóch polskich spółek wchodzących w skład międzynarodowej grupy kapitałowej AMIBLU, powstałej poprzez połączenie Amiantit oraz Hobas. Połączenie odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku spółki Amiblu sp. z o.o. na spółkę Amiblu Poland sp. z o.o. Proces połączenia wyżej wymienionych …

23
Gru

Udział Kancelarii w międzynarodowej transakcji przejęcia w branży fitness.

Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Danii i Szwajcarii doradzała PureGym (wiodącemu operatorowi klubów fitness w Wielkiej Brytanii) przy transakcji przejęcia Fitness World – wiodącego operatora klubów fitness w Danii, posiadającemu także podmioty zależne w Szwajcarii i Polsce. Transakcja, której zamknięcie planowane jest na początek roku 2020, doprowadzi do utworzenia drugiego co do wielkości w Europie operatora klubów fitness posiadającego łącznie ponad 500 …

13
Gru

Uchwała składu 7 sędziów SN dotycząca kar umownych

Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2019 r. podjętą w sprawie o sygnaturze III CZP 17/18 nie jest dopuszczalne zastrzeżenie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy z powodu niewykonania zobowiązania o charakterze pieniężnym. Uchwała podjęta została na wniosek jednego z sądów apelacyjnych, rozpatrującego sprawę o zapłatę kar umownych zastrzeżonych w umowie o roboty budowlane. Pytanie zostało przedstawione w związku z rozbieżnością w dotychczasowym …

13
Gru

Nowe obowiązki przedsiębiorców w ramach BDO

Dnia 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy art. 79 ust. 5, 6 oraz 7 ustawy o odpadach, regulujące funkcjonowanie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce odpadami (BDO). Przepisy te nakładają na przedsiębiorców nowe obowiązki, mające ca celu uszczelnienie systemu gospodarki odpadami. Obowiązek rejestracji w BDO dotyczy każdego przedsiębiorcy obowiązanego do prowadzenia ewidencji odpadów, a karty przekazania odpadów sporządzane będą wyłącznie w systemie elektronicznym, …

25
Paź

Sprzedaż akcji United Packaging S.A.

Dnia 1 października 2019 r. Klient Kancelarii, spółka Uniservices sp. z o.o.  jako sprzedająca oraz spółka TOP-THIMM OPAKOWANIA sp. z o.o. sp. k., należąca do Grupy Kapitałowej Thimm jako kupująca zawarły umowę sprzedaży 100% akcji spółki United Packaging S.A. United Packaging S.A. to jeden z wiodących w Polsce producentów opakowań z tektury falistej, posiadający wyposażony w nowoczesny park maszynowy zakład produkcyjny w Skarbimierzu koło Wrocławia. Suma …

18
Paź

Ważny wyrok SN dotyczący sieci franczyzowych.

Dnia 9 października 2019 r. Sąd Najwyższy oddalił skargę przedsiębiorcy prowadzącego franczyzową sieć restauracji w sprawie nałożenia przez Prezesa UOKiK kary pieniężnej za zmowę cenową polegającą na ustaleniu sztywnych cen we wszystkich lokalach należących do sieci. Uzasadniając wyrok Sąd Najwyższy stwierdził, że konieczność ochrony interesu społecznego uregulowana w art. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie zwalnia od oceny tego interesu w wypadku porozumienia horyzontalnego w ramach …

2
Wrz

Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych

Dnia 30 sierpnia 2019 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu Spółek Handlowych dotyczącą funkcjonowania spółki akcyjnej oraz komandytowo – akcyjnej. Nowelizacja nakłada na ww. spółki obowiązek prowadzenia stron internetowych i publikowania na nich wymaganych przez prawo lub statut ogłoszeń oraz informacji. W odniesieniu do spółki akcyjnej wprowadzona zostaje zasada dematerializacji akcji. W przypadku spółek niepublicznych nowe przepisy nakładają na spółki obowiązek utworzenia rejestru akcjonariuszy. Rejestr taki …

2
Wrz

Ważna uchwała SN dotycząca roszczeń z ubezpieczenia OC

Dnia 2 września 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął na wniosek Rzecznika Finansowego uchwałę, zgodnie z którą poszkodowanemu oraz cesjonariuszowi roszczeń odszkodowawczych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje od ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej zwrot kosztów tzw. prywatnej opinii (ekspertyzy) rzeczoznawcy, jeżeli jej sporządzenie było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania (sygnatura akt III CZP 99/18). Uchwała ta ma …

29
Sie

Sukces Kancelarii przed Trybunałem w Strasburgu.

W lipcu 2019 r. Kancelaria Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy z sukcesem zakończyła prowadzone postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. W imieniu Klienta Kancelarii złożyliśmy skargę dotyczącą naruszenia jego praw na skutek przewlekłości postępowań administracyjnych i sądowo – administracyjnych, których stroną był Klient. Po rozpoznaniu skargi Trybunał zadecydował o zaproponowaniu rządowi Rzeczpospolitej Polskiej ugody obejmującej zapłatę na rzecz Klienta satysfakcjonującego go odszkodowania, która to ugoda została przyjęta.

6
Sie

Podział Grupy Krotoski – Cichy

Na mocy podpisanej pomiędzy wspólnikami Robertem Krotoskim i Mirosławem Cichy umowy faktem stał się podział największej na polskim rynku samochodowym grupy dealerskiej o rocznych obrotach przekraczających dwa miliardy złotych. W przygotowaniu i negocjowaniu warunków umowy podziałowej od początku udział brała Kancelaria Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy. Doradztwo Kancelarii w ramach transakcji podziału obejmowało między innymi uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pozyskanie finansowania, audyt składników …