9
Maj

Zmiany w zakresie obrotu ziemią rolną.

Dnia 26 kwietnia 2019 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Nowelizacja liberalizuje dotychczasowe zasady nabywania ziemi rolnej przez osoby niebędące rolnikami. Zgodnie z nowymi zasadami ograniczenia nie będą dotyczyć gruntów o powierzchni mniejszej od 1 ha. Nie będą także obejmować nabycia nieruchomości w drodze postępowania egzekucyjnego, podziału majątku oraz przekształceń spółek prawa handlowego. Dodatkowo, gdy do zbycia nieruchomości rolnej …

9
Maj

Zmiany prawne w związku z obowiązywaniem RODO

Dnia 4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca szereg zmian w kilkudziesięciu aktach prawnych, mająca na celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych. Ustawa wprowadza zmiany między innymi w Kodeksie postępowania administracyjnego, Kodeksie pracy, Ordynacji podatkowej, Prawie bankowym oraz ustawach regulujących wykonywanie zawodów zaufania publicznego (adwokaci, radcowie prawni, notariusze, architekci, lekarze) . Zmiany dotyczą sposobu …

19
Mar

Zmiany znakach towarowych

Dnia 20 lutego 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej. Nowela ta przynosi ze sobą istotne rozszerzenie definicji znaku towarowego. Do tej pory znakiem towarowym mogło być każde oznaczenie pod warunkiem, że można je przedstawić w sposób graficzny. Obecnie ograniczenie to zostało usunięte i znakiem może być każde oznaczenie możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu …

19
Mar

Pilotujemy fuzję spółek

Dla Klienta Kancelarii, międzynarodowej grupy kapitałowej działającej w obszarze produkcji zaawansowanych technologicznie materiałów budowlanych prowadzimy aktualnie projekt połączenia dwóch spółek operacyjnych działających na terytorium Polski. Projekt obejmuje połączenie dwóch spółek handlowych, z których każda prowadzi zakład produkcyjny oraz sprzedaje towary na runku polskim i na rynki zagraniczne. Nasze doradztwo obejmuje kompleksowe przeprowadzenie procesu fuzji, we wszystkich jego aspektach. Jesteśmy odpowiedzialni za kwestie korporacyjne, …

9
Mar

Ważna uchwała SN dotycząca odpowiedzialności menedżerów.

Dnia 30 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy w sprawie prowadzonej pod sygnaturą III CZP 78/18 podjął ważną dla menedżerów zarządzających spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością uchwałę dotyczącą stosowania przepisu art. 299 Kodeksu spółek handlowych w przypadku ogłoszenia upadłości spółki. Zgodnie z treścią uchwały członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych powstałe po złożeniu wniosku …

9
Mar

Korzystny wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Reprezentując jednego z Klientów kancelarii – spółkę produkcyjną działającą w branży motoryzacyjnej – uzyskaliśmy korzystny wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie dotyczącej kary pieniężnej nałożonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za naruszenie ograniczeń poboru energii elektrycznej wprowadzonych latem 2015 r. Ograniczenia w poborze energii elektrycznej wprowadzone zostały w 2015 r. najpierw przez Polskie Siecie Elektroenergetyczne SA, a następnie przez Radę Ministrów w trybie rozporządzenia. …

25
Lut

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych przygotowało projekt całkowicie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Projekt ten dnia 24 stycznia 2019 r. skierowany został do uzgodnień i konsultacji. Projekt zawiera szereg rozwiązań, które mogą pozytywnie wpłynąć na rynek zamówień publicznych. Należą do nich przykładowo odrębna uproszczona procedura składania zamówień o wartości poniżej tzw. progów unijnych, możliwość negocjowania treści oferty pomiędzy zamawiającym …

5
Lut

Projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego

Dnia 8 stycznia 2019 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt obszernej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. W założeniu ma on usprawnić i przyspieszyć rozpoznawanie spraw przez sądy oraz zwiększyć rolę mediacji. Projekt zawiera szereg rozwiązań zasługujących na aprobatę, w tym między innymi zakaz nadużywania uprawnień procesowych, naliczanie odsetek od niezapłaconych kosztów procesu, doręczanie pism procesowych w formie elektronicznej czy możliwość pouczenia stron przez sędziego o prawdopodobnym …

2
Sty

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Dnia 6 grudnia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Rejestr ten będzie rejestrem publicznym, prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości w postaci elektronicznej, powszechnie dostępnym i jawnym dla każdego. W Rejestrze gromadzone będą dane wszystkich osób fizycznych oraz prawnych, w stosunku do których prowadzone było postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne, a także bezskuteczne postępowanie egzekucyjne. Celem Rejestru jest zapewnienie powszechnej dostępności do informacji o osobach, które …

2
Sty

Obsługa inwestycji typu greenfield o wartości 20.000.000 PLN.

Klientem Kancelarii jest niemiecka grupa kapitałowa, prowadząca poprzez spółki zależne działalność w Polsce, działająca w obszarze produkcji i sprzedaży zaawansowanych technologicznie maszyn do obróbki drewna i metalu. Grupa powstała w 1982 r. i obecnie zatrudnia 300 pracowników oraz sprzedaje swoje produkty pod uznanymi markami do odbiorców w ponad 60 krajach świata. Przeprowadzona przez prawników Kancelarii transakcja objęła zakup nieruchomości gruntowej wraz z prawami autorskimi do projektu budowlanego za łączną cenę …