5
Mar

Zmiany w prawie bankowym.

Dnia 25 lutego 2021 r. Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy Prawo bankowe. Celem nowelizacji jest dokonanie niezbędnych zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych, tzw. CRD V/CRR II. Wprowadzone nowelizacją zmiany nakierowane są na uzupełnienie programu reform o rozwiązania wypracowane przez podmioty odpowiedzialne za ustanawianie ogólnoświatowych standardów, tj. Bazylejski Komitet …

5
Mar

UOKiK nakłada kary za tzw. zatory płatnicze.

W lutym 2021 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał dwie pierwsze decyzje w przedmiocie nałożenia kar finansowych na przedsiębiorców, którzy nie regulują w terminie zobowiązań na rzecz kontrahentów. Kary zostały nałożone na dwie spółki działające w sektorze TSL i wynoszą łącznie prawie 500.000 PLN. Podstawę prawną do nałożenia kar stanowią przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Nakładając kary Prezes UOKiK wskazał, że walka zatorami …

25
Lut

Zakup gruntów inwestycyjnych przez Klienta Kancelarii

Dnia 21 stycznia 2021 roku, przy udziale wspólnika Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy, dra Mirosława Babiaczyka, zawarta została warunkowa umowa sprzedaży obejmująca zakup przez Klienta Kancelarii – spółkę należącą do międzynarodowego koncernu działającego w branży produkcji drzewnej – gruntu przeznaczonego pod budowę nowego zakładu przemysłowego. Wartość transakcji to prawie 1.000.000 PLN. Równolegle Kancelaria udziela także Klientowi kompleksowego wsparcia prawnego dotyczącego …

25
Lut

Wsparcie Ogólnopolskiego Konkursu Praw Człowieka.

W styczniu 2021 roku Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy zaangażowała się we wsparcie dla Ogólnopolskiego Konkursu Praw Człowieka organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa – ELSA Poznań, pod patronatem honorowym Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu , Rektora Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dziekana Wydziału Prawa i Psychologii Uniwersytet SWPS w Poznaniu, Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytutu na Rzecz Państwa Prawa, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz Centrum Pomocy …

2
Sty

Nowy sąd do spraw zamówień publicznych.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku rozpoczyna działalność nowy, specjalistyczny sąd, którego zadaniem będzie rozpoznawaniem skarg od wyroków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Jest to związane z wejściem w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Wszystkie skargi rozpoznawane będą w XXIII Wydziale Gospodarczo Odwoławczym i Zamówień Publicznych Sądu Okręgowego w Warszawie. Dla wykonawców chcących zaskarżyć wyrok Krajowej …

2
Sty

Ustawa o wsparciu morskich farm wiatrowych.

Dnia 17 grudnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Celem ustawy jest realizacja zobowiązań Polski wynikających z prawa Unii Europejskiej, albowiem zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Rzeczpospolita Polska zobowiązana jest do utrzymania po 2020 r. obowiązkowego udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto …

19
Gru

Nowa „opłata cukrowa” .

Z dniem 1 stycznia 2021 roku wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, dotyczące tzw. „opłaty cukrowej”. Ustawa powyższa wprowadza do ustawy o zdrowiu publicznym nowy rozdział 3a pod tytułem „Opłata od środków spożywczych”. Nowa opłata, będąca w istocie rzeczy podatkiem, dotyczyć będzie napojów z dodatkiem cukrów. Opłata ma być uiszczana przez podmioty …

19
Gru

Ugoda o wartości 650.000 PLN.

Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy zawarła w imieniu swojego Klienta – dużej spółki produkcyjnej – ugodę w sporze sądowym o zapłatę wynagrodzenia za sprzedane towary. Ugoda obejmuje zapłatę całości dochodzonej należności głównej i części kosztów postępowania oraz odsetek, w łącznej kwocie 650.000 PLN. Zawarcie ugody sądowej pozwala też Klientowi Kancelarii na odzyskanie połowy uiszczonej opłaty od pozwu.

6
Lis

Spór o ponad 250.000 PLN wynagrodzenia za obsługę menadżerską sprzedaży akcji

Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy reprezentuje menadżerów w sporze ze spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie o zapłatę wynagrodzenia za usługi świadczone w ramach obsługi transakcji sprzedaży akcji zagranicznej spółki zależnej. W ramach sporu Kancelaria kwestionuje niekorzystne dla Klientów zapisy umowy regulującej świadczenie usług jako nieważne z mocy prawa. Przygotowywany przez prawników działu procesowego Kancelarii pozew obejmuje w szczególności dokładne przedstawienie przebiegu procesu due …

6
Lis

Zawarliśmy korzystną ugodę w sporze o ponad 500.000 PLN

Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy zawarła na korzystanych dla Klienta warunkach ugodę w sporze sądowym o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie usług remontowych taboru kolejowego. Ugoda, przewidująca rozłożenia wynagrodzenia na raty, pozwala na zaspokojenie interesu finansowego Klienta Kancelarii oraz uniknięcie długotrwałego i skomplikowanego procesu. Zawarcie ugody przed mediatorem sądowym pozwala też Klientowi Kancelarii na odzyskanie uiszczonej opłaty sądowej.